Запознај модератор

40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Офелија Груевска

повеќе ::

Татјана Насевска - Додевска

повеќе ::

Гонце Јаковлеска

Дваесет годишно искуство во спроведување на проекти, односи со јавност и комуникации, спроведување обуки, организирање настани. Двегодишно искуство како новинар. Модератор на проектни, меѓуопштински и буџетски форуми во периодот од 2009 до 2015 година во

повеќе ::