Запознај модератор

Лемана Латифовиќ Бакиќ

- Учество во програма Форуми во заедницата во: Проектен форум - Општина Берово Проектен форум - Општина Свети Николе Проектен форум - Општина Кратово Проектен форум - Општина Валандово Буџетски форум - Општина Прилеп - Модератор на форумскиот
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Офелија Груевска

повеќе ::

Татјана Насевска - Додевска

повеќе ::

Гонце Јаковлеска

Дваесет годишно искуство во спроведување на проекти, односи со јавност и комуникации, спроведување обуки, организирање настани. Двегодишно искуство како новинар. Модератор на проектни, меѓуопштински и буџетски форуми во периодот од 2009 до 2015 година во

повеќе ::