Запознај модератор

Лемана Латифовиќ Бакиќ

- Учество во програма Форуми во заедницата во: Проектен форум - Општина Берово Проектен форум - Општина Свети Николе Проектен форум - Општина Кратово Проектен форум - Општина Валандово Буџетски форум - Општина Прилеп - Модератор на форумскиот
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Лидија Митовска

Општински координатор на еден проектен и еден буџетски форум

повеќе ::

Валдете Пињоли

повеќе ::

Ејуп Абази

повеќе ::

Кристина Цветковска

повеќе ::