Запознај модератор

Мартин Донев

Учество во програма Форуми во заедницата во повеќе општини; Модератор во програмата Форуми во заедницата; Модератор во „Проект за Управување со Речниот Слив на Брегалница„; Добитник на наградата АМБАСАДОР НА МИРОТ од Universal Peace Federation (UPF),;
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Лидија Митовска

Општински координатор на еден проектен и еден буџетски форум

повеќе ::

Валдете Пињоли

повеќе ::

Ејуп Абази

повеќе ::

Кристина Цветковска

повеќе ::