Запознај модератор

Валентина Чичева

Модератор за проектни форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините Битола, Аеродром, Делчево, Шуто Оризари Модератор за буџетски форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците, Берово, Македонски Брод, Аеродром Консултант/о
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Елизабета Ѓорѓиевска

■ Сертифициран модератор на Форуми;(Буџетски форуми во општини Кавадарци и Конче;Проектни форуми во општини Демир Капија и Илинден) ■ Одлично познавање на стандардите и процедурите на ЕУ во земјоделството и руралниот развој; ■ Одлично познавање на регу

повеќе ::

Ѓорѓи Велковски

повеќе ::

Sara Osmani

повеќе ::

Рубин Николоски

повеќе ::