Запознај модератор

Фисник Шабани

Проектен менаџмент; Развој и спроведување на проекти; Мониторинг, евалуација и известување за проекти и програми; Mодерирање и фацилитирање на процеси (форуми, дебати, конференции, итн.); Анкети, истражување, обуки и публикации
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Елизабета Ѓорѓиевска

■ Сертифициран модератор на Форуми;(Буџетски форуми во општини Кавадарци и Конче;Проектни форуми во општини Демир Капија и Илинден) ■ Одлично познавање на стандардите и процедурите на ЕУ во земјоделството и руралниот развој; ■ Одлично познавање на регу

повеќе ::

Ѓорѓи Велковски

повеќе ::

Sara Osmani

повеќе ::

Рубин Николоски

повеќе ::