Запознај модератор

40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Мартин Донев

Учество во програма Форуми во заедницата во повеќе општини; Модератор во програмата Форуми во заедницата; Модератор во „Проект за Управување со Речниот Слив на Брегалница„; Добитник на наградата АМБАСАДОР НА МИРОТ од Universal Peace Federation (UPF),;

повеќе ::

Даниела Андреска

Experience in Program, Organisation and Finance Management, Non-formal Education, Facilitation, Consultancy, working more than fifteen years in non-governmental sector on a complex and multifaceted development programs.

повеќе ::

Весна Коловска

Основач на НВО „Диверзити медиа“, менаџирање на проекти и спроведување на проектни активности; Односи со јавност

повеќе ::

Валентина Чичева

Модератор за проектни форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините Битола, Аеродром, Делчево, Шуто Оризари Модератор за буџетски форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците, Берово, Македонски Брод, Аеродром Консултант/о

повеќе ::