Запознај модератор

Лидија Митовска

Општински координатор на еден проектен и еден буџетски форум
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Александар Јованоски

повеќе ::

Игор Тасевски

повеќе ::

Васка Драшковиќ

повеќе ::

Биљана Стевановска

Комодератор на проектен и буџетски форум Аеродром. 22 год. искуство во управување со тим, организациско планирање. 6 год. советник за самовработување. Во 1995 г Лобист за формирање на Министерство за животна средина и просторно планирање во Македонија

повеќе ::