Запознај модератор

Фисник Шабани

Проектен менаџмент; Развој и спроведување на проекти; Мониторинг, евалуација и известување за проекти и програми; Mодерирање и фацилитирање на процеси (форуми, дебати, конференции, итн.); Анкети, истражување, обуки и публикации
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Александар Јованоски

повеќе ::

Игор Тасевски

повеќе ::

Васка Драшковиќ

повеќе ::

Биљана Стевановска

Комодератор на проектен и буџетски форум Аеродром. 22 год. искуство во управување со тим, организациско планирање. 6 год. советник за самовработување. Во 1995 г Лобист за формирање на Министерство за животна средина и просторно планирање во Македонија

повеќе ::