Запознај модератор

Биљана Стевановска

Комодератор на проектен и буџетски форум Аеродром. 22 год. искуство во управување со тим, организациско планирање. 6 год. советник за самовработување. Во 1995 г Лобист за формирање на Министерство за животна средина и просторно планирање во Македонија
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Бојан Бојкоски

повеќе ::

Фисник Шабани

Проектен менаџмент; Развој и спроведување на проекти; Мониторинг, евалуација и известување за проекти и програми; Mодерирање и фацилитирање на процеси (форуми, дебати, конференции, итн.); Анкети, истражување, обуки и публикации

повеќе ::

Веса Шкортова

Петнаесет годишно искуство во развој на локалните заедници и граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Искуство во менаџирање, ентузијазам и способност за работа во тим.

повеќе ::

Драгана Митровиќ

повеќе ::