Запознај модератор

Мартин Донев

Учество во програма Форуми во заедницата во повеќе општини; Модератор во програмата Форуми во заедницата; Модератор во „Проект за Управување со Речниот Слив на Брегалница„; Добитник на наградата АМБАСАДОР НА МИРОТ од Universal Peace Federation (UPF),;
40 Years ZELS

Регистар на форумски модератори

Бојан Бојкоски

повеќе ::

Фисник Шабани

Проектен менаџмент; Развој и спроведување на проекти; Мониторинг, евалуација и известување за проекти и програми; Mодерирање и фацилитирање на процеси (форуми, дебати, конференции, итн.); Анкети, истражување, обуки и публикации

повеќе ::

Веса Шкортова

Петнаесет годишно искуство во развој на локалните заедници и граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Искуство во менаџирање, ентузијазам и способност за работа во тим.

повеќе ::

Драгана Митровиќ

повеќе ::