Запознај модератор

Биљана Стевановска

Комодератор на проектен и буџетски форум Аеродром. 22 год. искуство во управување со тим, организациско планирање. 6 год. советник за самовработување. Во 1995 г Лобист за формирање на Министерство за животна средина и просторно планирање во Македонија
40 Years ZELS

Консултанти