Запознај модератор

Фисник Шабани

Проектен менаџмент; Развој и спроведување на проекти; Мониторинг, евалуација и известување за проекти и програми; Mодерирање и фацилитирање на процеси (форуми, дебати, конференции, итн.); Анкети, истражување, обуки и публикации
40 Years ZELS

Консултанти