Запознај модератор

Лемана Латифовиќ Бакиќ

- Учество во програма Форуми во заедницата во: Проектен форум - Општина Берово Проектен форум - Општина Свети Николе Проектен форум - Општина Кратово Проектен форум - Општина Валандово Буџетски форум - Општина Прилеп - Модератор на форумскиот
40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Sara Osmani
Адреса 20 Saraj 18
Skopje
R. Makedonija
Телефони тел:
моб: 070 226-273
факс:
Етничка припадност Alb
Дата и место на раѓање 1974-07-02
Skopje
RM
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец Центар за човекови права и разрешување на конфликти
Сектор здружение
Период 2012-06-01 2014-10-18
Позиција Координатор за Мониторинг и евалуација на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието
Задачи и одговорности
Работодавец Фондација отворено општество Македонија
Сектор НВО
Период 2003-09-02 2012-06-01
Позиција Проектен координатор
Задачи и одговорности

Координтор на неколку проектни активности:

- центри за поддршка на НВОи

- Форуми во заедницата

- Демитологизација на 2001

-Отпретани сведоштва

Образование

Дата и место 1994-01-02, Скопје, РМ
Стекната титула Пихолог
Стекнати вештини Психолог
Институција Институт за психологија, Филозовски факултет, Св. Кирил и Методиј- Скопје
Ниво на класификација VII
Дата и место 1995-06-18, Skopje, RM
Стекната титула Педагошки факултет- смер- одделенски наставник- албански јазик
Стекнати вештини одделенски наставник
Институција Педагошки факултет Св. Климент Охридски
Ниво на класификација VI

Тренинг

Период -
Место ,
Стекнати вештини
Институција
Период 2013-08-18 - 2013-08-18
Место Skopje, RM
Стекнати вештини

Обука за модерирање форуми во заедницата

Институција

Лични вештини

Native Language
Јазик албански
Слушање одлично
Читање одлично
Усна интеракција одлично
Усна продукција одлично
Јазик македонски
Слушање одлично
Читање одлично
Усна интеракција одлично
Усна продукција одлично
Јазик турски
Слушање добро
Читање добро
Усна интеракција добро
Усна продукција добро
Јазик англиски
Слушање многу добро
Читање многу добро
Усна интеракција многу добро
Усна продукција многу добро

Клучни квалификации

Модераторски способности

одлични со искусво во водење во форумите во заедницата и во други области

Фасцилитаторски способности

одлични фацилитаторски вештини преку водење на групни активности, поттикнување дискусија и слично

Комуникациски и презентациски способности

одлични со искусво како учесник на обуки, како обучувач, посредник и слично

Други вештини

 

 

Возачка дозвола Да

Останато искуство

Останато искуство