Запознај модератор

40 Years ZELS
■ Сертифициран модератор на Форуми;(Буџетски форуми во општини Кавадарци и Конче;Проектни форуми во општини Демир Капија и Илинден) ■ Одлично познавање на стандардите и процедурите на ЕУ во земјоделството и руралниот развој; ■ Одлично познавање на регу

Лични податоци

Име и презиме Елизабета Ѓорѓиевска
Адреса Јане Сандански 62-1/6
Скопје
Македонија
Телефони тел:
моб: 075317070
факс:
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1971-07-03
Битола
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец АЛКА Центар за одржлив развој, Скопје
Сектор Децентрализација
Период 2012-12-01 2014-07-31
Позиција Координатор на проектен форум во општина Илинден
Задачи и одговорности

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на модератор,ко-модератор, оперативни групи и работни групи.

Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Подготовка на месечни, шестмесечни и завршни извештаи. 

Работодавец АЛКА Центар за одржлив развој, Скопје
Сектор Децентрализација
Период 2012-08-01 2014-01-31
Позиција Координатор на буџетски форум во општина Конче
Задачи и одговорности

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на модератор,ко-модератор, оперативни групи и работни групи.

Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Подготовка на месечни, шестмесечни и завршни извештаи. 

Работодавец АЛКА Центар за одржлив развој, Скопје
Сектор Децентрализација
Период 2011-07-01 2012-12-31
Позиција Координатор на проектен форум во општина Демир Капија
Задачи и одговорности

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на модератор, ко-модератор, оперативни групи и работни групи

Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Обезбедување помош за работните групи во процесот на дизајнирање и пишување на предлог проекти; Подготовка на месечни, шестмесечни и завршни извештаи.

 

Работодавец Општина Кавадарци
Сектор Децентрализација
Период 2014-10-11 2015-09-30
Позиција Модератор на буџетски форум во општина Кавадарци
Задачи и одговорности

• Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на ко-модератор, оперативни групи и работни групи.

• Координација на подготовка на презентации од страна на Одделението за финасиски прашања и соодветните корисници на општинскиот буџет.

 • Координација на активностите во меѓу форумските сесии;  Месечно известување.
Работодавец Општина Росоман
Сектор Децентрализација
Период 2015-08-27 2016-10-07
Позиција Модератор на буџетски форум во општина Росоман
Задачи и одговорности

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на работата на ко-модераторот, оперативната група и работните групи.

Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи и општинската админиострација при подготовка на програмите на општината (приходи и расходи) во формати кои се јасни и разбирливи за граѓаните

Координација на подготовка на презентации од страна на Одделението за финасиски прашања и соодветните корисници на општинскиот буџет.

Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Месечно известување.

Работодавец Општина Конче
Сектор Децентрализација
Период 2015-08-26 2016-10-07
Позиција Модератор на буџетски форум во општина Конче
Задачи и одговорности

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на работата на ко-модераторот, оперативната група и работните групи.

Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи и општинската админиострација при подготовка на програмите на општината (приходи и расходи) во формати кои се јасни и разбирливи за граѓаните

Координација на подготовка на презентации од страна на Одделението за финасиски прашања и соодветните корисници на општинскиот буџет.

Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Месечно известување.

Образование

Дата и место 1989-10-01, Белград, Србија
Стекната титула Доктор по ветеринарна медицина
Стекнати вештини Доктор по ветеринарна медицина
Институција Ветеринарен факултет, Универзитет во Белград
Ниво на класификација 2 степен

Тренинг

Период 2014-03-01 - 2014-10-14
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Обука за сертифицирани модератори на форумски процес

Институција ЗЕЛС

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски јазик
Слушање да
Читање да
Усна интеракција да
Усна продукција да

Клучни квалификации

Модераторски способности

Модератор за буџетски форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во Кавадарци, Конче и Росоман.

Координатор на буџетски форум во рамките на програмата: Форуми во заедниците во Конче; Координатор на проектни форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во Демир Капија и Илинден. 

Фасцилитаторски способности

Фацилитација на настани - конференции, семинари, работилници во рамки на програмите и  проектите спроведувани од  АЛКА - Центар за одржлив развој, финасиски поддржани од Европската Унија и други билатерални донатори.

Комуникациски и презентациски способности

Одлични комуникациски и презентерски вештини стекнати преку формалното и неформалното образование.

Други вештини

Консултант/обучувач за подготовка на проекти во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините: Демир Капија, Илинден и Конче.

 • Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи при подготовка на проекти во формат даден од страна на донаторот
 • Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи при подготовка на буџети за подготвените проекти во формат даден од страна на донаторот

Консултант/обучувач за буџетски форуми:

 • Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи и општинската админиострација при подготовка на програмите на општината (приходи и расходи) во формати кои се јасни и разбирливи за граѓаните
Возачка дозвола Б

Останато искуство

Останато искуство

ADT Project GmbHгерманска консултантска компанија

Позиција: Експерт за агро еколошки мерки

Проектот "Развој и имплементација на агро еколошки мерки" во Македонија

 • Техничка подготовка на пилот АЕ мерки во рамките на ИПАРД Програмата;
 • Подготовка на Национална Агроеколошка Програма НАЕП 2011-2013;
 • Дефинирање регулаторен механизам за спроведување на пилот АЕ мерки во согласност со барањата на ЕУ;
 • Подршка при воведување на пилот АЕ мерки во рамките на ИПАРД Програмата во пилот региони;
 • Подготовка нан технички извештаи во рамки на проектот;

SNV, The Nederland Development Organization

     Позиција: Советник за земјоделие и рурален развој

 • Градење на капацитетите на МСП и организациите за користење на средствата од ИПАРД и други достапни РУ фондови; 
 • Развивање на  капацитетите на граѓанските организации, МСП и локалната самоуправа за користење и управување со локалните природни ресурси;
 • Развој на капацитетите за општествените чинители за учество и соработка во планирањето и спроведувањето на проектите ;
 • Анализа на ситуација,  мониторинг и евалуација – на проекти финансисрани од ЕУ.
 • Развој на земјоделството и заштита на животната средина  во согласност со стандардите и препораките на ЕУ;

 Land O’ Lakes Inc. Dairy Marketing and Livestock Improvement Program

Позиција: Советник за земјоделие и рурален развој

 • Развој на стандардите и сертификациониот процес за млечни и месни производи со „Знакот на квалитет“. 
 • Обезбедување на техничка помош на млеко и месопреработувачите во одржувањето и подобрувањето на квалитетот на постоечките производи, развој на нови производи, одредување на пропустите и критичните точки во производниот процес и нивно надминување.
 • Развој и спроведување на HACCP програми во млечната и месната индустрија.
 • Едукација на млеко и меспреработувачите за следниве тематски области: санитација во производствените објекти, контрола на хигиената на транспорт и прием на сировините, контрола на квалитет на млекото и месото за преработка.