Запознај модератор

Веса Шкортова

Петнаесет годишно искуство во развој на локалните заедници и граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Искуство во менаџирање, ентузијазам и способност за работа во тим.
40 Years ZELS
Модератор за проектни форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините Битола, Аеродром, Делчево, Шуто Оризари Модератор за буџетски форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците, Берово, Македонски Брод, Аеродром Консултант/о

Лични податоци

Име и презиме Валентина Чичева
Адреса МЦМС, Никола Парапунов 41 а
Скопје
Р. Македонија
Телефони тел: 02/3088 984
моб: 070/254 380
факс: 02/3065 298
Етничка припадност македонка
Дата и место на раѓање 1969-02-28
Скопје
Р. македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец МЦМС
Сектор Граѓанско општество
Период 1993-05-24 2014-10-14
Позиција Консултант/Обучувач/Модератор
Задачи и одговорности

Консултант/обучувач:

- Анализа на потребите за обучување на корисниците,

- Развој на курикулум за обука,

- Подготовка  организација на обука: материјали за обука, програма за обука, практични вежби, визуелни помагала помошните материјали, вежби за релаксација;

- Испорака на обука: Раководење со проектен циклус; Институционален развој и организациско јакнење, Стратешко планирање, Раководење со човечки ресурси,  Обука за обучувачи, Вештини за фасилитација; Презентациски и комуникациски вештини, Деловна комуникација и однесување; Ефективни средби и работилници и Административно работење.


 

Образование

Дата и место 2008-06-25, Скопје, Р. Македонија
Стекната титула Магистер по финансиски менаџмент
Стекнати вештини Финансиски менаџмент
Институција Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Економски институт
Ниво на класификација VII/1

Тренинг

Период 2013-05-16 - 2013-05-18
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Сертификат за модератор во рамките на проект: Форуми во заедниците


 

Институција ЗЕЛС, Скопје

Лични вештини

Native Language
Јазик англиски
Слушање одлично
Читање одлично
Усна интеракција одлично
Усна продукција одлично

Клучни квалификации

Модераторски способности

2008 – 2014

Модератор за проектни форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините Битола, Аеродром,  Делчево, Шуто Оризари

Модератор за буџетски форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците, Берово, Македонски Брод, Аеродром  

Фасцилитаторски способности

2000-2014

Фацилитација на настани во рамки на програмите кои се реализираат во Одделението за развој на граѓанското општество при Македонскиот центар за меѓународна соработка, Скопје

 

Комуникациски и презентациски способности

2000-2014

Испорака на Обуки за комуникациски и презентациски вештини во рамки на програмите кои се реализираат во Одделението за развој на граѓанското општество при Mакедонскиот центар за меѓународна соработка, Скопје

 

Други вештини

Консултант/обучувач за подготовка на проекти во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините:

  • за проектни форуми во  Карбинци, Ресен, Аеродром, Крива Паланка, Делчево, Желино, Чешиново-Облешево, и Шуто Оризари (во тек)
  • за меѓуопштински форуми во Радовиш и Конче, Василево и Босилово и Македонска Каменица-Делчево (во тек)
  • за буџетски форуми во Берово, Македонски Брод, Аеродром

Консултант/обучувач за проектни и меѓуопштински форуми:

- Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи при подготовка на проекти во формат даден од страна на донаторот

- Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи при подготовка на буџети за подготвените проекти во формат даден од страна на донаторот

Консултант/обучувач за буџетски форуми:

- Организација и испорака на обука и консултантска поддршка на работните групи и општинската админиострација при подготовка на програмите на општината (приходи и расходи) во формати кои се јасни и разбирливи за граѓаните 

Возачка дозвола Б категорија

Останато искуство

Останато искуство

Дваесет и едно годишно искуство како консултант/обучувач и раководење со проекти во рамки на Македонскиот центар за меѓународна соработка