Запознај модератор

40 Years ZELS
Experience in Program, Organisation and Finance Management, Non-formal Education, Facilitation, Consultancy, working more than fifteen years in non-governmental sector on a complex and multifaceted development programs.

Лични податоци

Име и презиме Даниела Андреска
Адреса Франклин Рузвелт 5/19
Скопје
Македонија
Телефони тел: +389 2 55 11 525
моб: +389 75 422 810
факс: -
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1971-05-03
Скопје
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец АЛКА Центар за Одржлив Развој
Сектор Граѓанско општество, Здружение на граѓани (Невладин Сектор)
Период 2012-04-07 2014-12-31
Позиција Програм Координатор / Програмски развој / Консултант
Задачи и одговорности
 • Одговорна за остварување на целите / задачите на АЛКА;
 • Менаџирање на процесот за спроведување на проекти / програми, Делегирање задолженија, давање инструкции за административни / проектни активности и Следење на проектни активности поврзани со руралниот развој на заедниците со инфраструктурни развојни компоненти, вклученост на заедниците, децентрализација, аспекти поврзани со животната средина, земјоделие, заштита на продукти, енергетска ефикасност, Форуми во заедницата (Проектен Форум во Општина Пехчево со форумски проект „Уредување на централно градско подрачје во Пехчево“ и Меѓуопштински Форум во Општините Пробиштип и Кочани со форумски проект „Доизградба на главна сообраќајница во СРТЦ Пониква и пешачка патека);
 • Стратешко планирање, Планско користење на буџет, Подготовка на Периодични, Годишни и Завршни Извештаи;
 • Подготовка на Предлог Проекти-Програми / Буџети за ЕУ ИПА, Меѓугранична соработка и други повици, Вршење на организациски / административни активности, архивирање, буџетско планирање и известување;
 • Консултантски активности за подготовка на Предлог Проекти, Едукатор / Обучувач
 • Надзор на градежни активности за индивидуални инфраструктурни или слични проекти на заедниците;
 • Комуникација, соработка со донатори, релевантни организации / институции и НВО-и, Иницирање организациски прашања, справување со предизвици врзани со АЛКА.
Работодавец АЛКА Центар за Одржлив Развој
Сектор Граѓанско Општество, Здружение на граѓани (Невладин Сектор)
Период 2009-04-01 2010-05-12
Позиција Програмски развој / Консултант / Администрација / Финансии
Задачи и одговорности
 • Одговорна за остварување на целите / задачите на АЛКА, Воспоставување и раководење со организациските, (административни и финансиски) процедури;
 • Менаџирање на процес на спроведување на проектни активности поврзани со енергетска ефикасност (истражување, анализа и спроведување на индивидуални проекти во заедниците);
 • Стратешко планирање, Планско користење на буџет, Подготовка на Периодични, Годишни и Завршни Програмски Извештаи;
 • Подготовка на Предлог Програми / Буџети за ЕУ ИПА, Меѓугранична соработка и други повици;
 • Консултантски услуги, Едукатор / Обучувач
 • Надзор на градежни активности за индивидуални инфраструктурни или слични проекти на заедниците;
 • Комуникација, соработка со донатори, релевантни организации / институции и НВО-и, Иницирање на Организациски прашања, справување со организациски предизвици.
Работодавец АЛКА Центар за одржлив развој
Сектор Граѓанско Општество, Здружение на Граѓани (Невладин сектор)
Период 2007-03-24 2009-03-31
Позиција Тим - Програмски Координатор
Задачи и одговорности
 • Управување со тим, менаџирање на процесот за спроведување на проекти / програми, Делегирање задолженија, давање на инструкции за административни / проектни активности (поврзани со руралниот развој на заедниците со инфраструктурни развојни компоненти, вклученост на заедницата, децентрализација, аспекти поврзани со животната средина, земјоделие, енергетска ефикасност, истражување за енергетската ефикасност на училиштата во Македонија);
 • Стратешко планирање, Планско користење на буџет, Подготовка на Периодични, Годишни и Завршни Извештаи;
 • Надзор над градежни активности за индивидуални инфраструктурни и слични проекти на заедниците.
Работодавец Центар за одржлив развој и соработка АЛКА
Сектор Граѓанско Општество, Здружение на Граѓани (Невладин сектор)
Период 2004-07-27 2007-03-23
Позиција Извршен директор
Задачи и одговорности
 • Одговорна за остварување на целите / задачите на АЛКА, Воспоставување на организациски / административни / финансиски / проектни процедури, Раководење со организација, Организациско правно застапување на АЛКА, Развој на персонал и работна етика;
 • Менаџирање на процесот за спроведување проекти / програми, Делегирање на задолженија, Давање на инструкции за административни/финансиски/проектни активности;
 • Стратешко планирање, Планско користење на буџет, Подготовка на Периодични, Годишни и Завршни Програмски Извештаи;
 • Комуникација, соработка со донатори, релевантни организации / институции и НВО-и, Иницирање на организациски прашања, Справување со предизвици врзани со АЛКА.
Работодавец ХРИСТОВИ ИНЖЕНЕРИНГ - ДОО, ул. Дрезденска бр. 15/1/4, 1000 Скопје ХРИСТОВИ ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ, бул. Партизански Одреди бр. 107/1-17, 1000 Скопје
Сектор Градежништво, инженеринг, трговија и други услуги
Период 2011-05-01 2012-04-06
Позиција Архитект - Проектант
Задачи и одговорности
 • Архитектонско проектирање и дизајн;
 • Вклучена во подготовка на архитектонски - идејни, основни и проекти на изведена состојба, Елаборати за влијание на животната средина, Елаборати за противпожарна заштита, комплетирање на целокупна потребна документација (сите фази) согласно законската регулатива, Увид во надзорни активности и надзорни извештаи и нивно докомплетирање, Комуникација, соработка со релевантни организации, институции и соработници за следниве Проекти: Базни станици за ВИП Оператор, Аеродром Александар Велики (ТАВ Македонија), Касарна „НХ Страшо Пинџур“ - Петровец, Индивидуален Станбен Објект - Населба Козле (енергетски ефикасен), Основен проект за Производствен капацитет - Фабрика за Автокатализатори „Џонсон Мети“ Македонија Втора Фаза - Скопје.
Работодавец ACTED - Agency d’Aide à la Coopération Technique Et au Développement
Сектор Француска Невладина Организација
Период 2002-09-02 2004-06-30
Позиција Национален Раководител на Програма
Задачи и одговорности
 • Претставување на ACTED на секторски состаноци со донатори, министерства , општини и НВО-и;
 • Регрутирање, управување и работа со ACTED - Тимот за рурален развој;
 • Одговорна за кадровски развој и севкупно спроведување на програма;
 • Дизајн, мониторинг и евалуација на програма, со користење на различни методи и алатки за собирање на податоци;
 • Подготовка на програмски извештаи, спроведување на постапки за јавни набавки, соодветна документација и договори;
 • Надзор над градежни работи за избраните локации / заедници, Раководење на дневна основа со буџетски средства од грантови, обезбедувајќи нивно планско и целисходно користење;
 • Увид во останатите програми за развој во Македонија, Истражување и оценка на економската изводливост за регенерација на програмата.
Работодавец CAD - Children’s Aid Direct
Сектор Британска Хуманитарна Невладина Организација
Период 1999-08-01 2002-05-01
Позиција Раководител на Програма / Раководител на Тим / Член на Инженерски Тим
Задачи и одговорности
 • Претставување на CAD, координирање на работата на три тим координатори и нивните планирани распореди, Планирање и организирање на програмските активности и остварување на програмските цели, Известување, Раководење со целокупниот програмски буџет и координација на индивидуалните проектни буџети на заедниците, Развој и дефинирање на процедури за набавка согласно потребите на CAD, Идентификација и предлагање нови заедници со нивните развојни иницијативи;
 • Раководење со Тим, Планирање / организирање на секојдневните активности, Евалуација на проблеми со руралната инфраструктура со користење на најразлични методологии, Давање препораки за можни рурални средини за работа, Подготовка на Предлог проекти на руралните заедници, Подготовка на извештаи и управување со индивидуалните буџети по проекти во заедниците, Водење на записници, Присуство на состаноци со официјални претставници на општини, заедници и други релевантни корисници како и изведувачи, Комплетирање на документи за оценка;
 • Подготовка на проектна документација и предмер-пресметка за одбраните локации / заедници, Дизајн на работен / изведбен план во Гант табела, Спроведување на дневен надзор на градежни работи, мониторинг на текот на проектните активности и завршна евалуација, Севкупен надзор на избрани изведувачи, предупредување за потенцијални проблеми за соодветно да се пристапи по тие прашања.

Образование

Дата и место 1989-09-01, Скопје, Македонија
Стекната титула Дипломиран Инженер Архитект
Стекнати вештини Архитектонско проектирање, Реставрација и ревитализација на историски објекти, Ревитализација на градителско наследство, Типологија-морфологија на градителско наследство и развој на историска средина
Институција Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Архитектонски Факултет, Скопје
Ниво на класификација VII
Дата и место 1985-09-01, Скопје, Македонија
Стекната титула Културолошки техничар (Јазици и култура)
Стекнати вештини Јазици, Филозофија, Психологија, Архивистика, Музеологија, Библиотекарство, Историја на уметност, Социологија на култура.
Институција У.С.О. „Јосип Броз - Тито“ - Скопје
Ниво на класификација Средно образование

Тренинг

Период 2014-04-01 - 2014-05-31
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Тренинг за Енергетски Контролори - Уверение за положен испит за Енергетски Контролор

Институција ЦеПроСАРД, Скопје
Период 2014-03-01 - 2014-04-30
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Тренинг за Модератори - Сертифициран Модератор

Институција ЗЕЛС
Период 2013-01-15 - 2013-01-30
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Енергетска ефикасност во објектите

Институција ЕБРД БАС И ТЕД Консалтинг, Скопје
Период 2008-04-15 - 2008-04-25
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Македонија во Европа (ЕУ Повици, нови можности за Македонија)

Институција Македонски центар за европско образование, Скопје
Период 2007-04-01 - 2007-05-31
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Консултантство и консултантски вештини

Институција ДЕТРА Центар, Скопје
Период 2006-07-01 - 2006-07-15
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Стрес Менаџмент

Институција КОСМО Иновативен Центар, Скопје
Период 2005-10-01 - 2005-10-10
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Финансиски Менаџмент

Институција МЦМС – Македонски Центар за Меѓународна Соработка, Скопје
Период 2004-11-01 - 2004-11-10
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Менаџмент на НВО-и

Институција МЦМС – Македонски Центар за Меѓународна Соработка, Скопје
Период 2005-11-01 - 2005-11-10
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Застапување и лобирање

Институција ИСППИ, Институт за социолошко, политичко и правно истражување, Скопје
Период 2005-06-10 - 2005-06-25
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Стратешки Менаџмент

Институција ИСППИ, Институт за социолошко, политичко и правно истражување, Скопје
Период 2004-11-10 - 2004-11-15
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Комуникациски способности, Тимска работа и Менаџмент, (Титула – Административен професионалец, заложба за континуирано образование)

Институција Мотива, Скопје
Период 2004-02-01 - 2004-05-31
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Канцелариско управување: комуникациски способности, тимска работа, компјутери, основи во финансии, управување со време

Институција Мотива, Скопје
Период 2004-02-01 - 2004-02-05
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Тренинг за родови прашања

Институција Сида, Шведска Агенција за Развојна Соработка, Скопје
Период 2003-01-15 - 2003-01-20
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Раководење со Проектен Циклус, Временска Рамка и Буџетирање

Институција ЦИР-а Центар за Институционален Развој, Скопје
Период 2003-11-10 - 2003-11-15
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Тренинг за тренери – Подготовка на развојни / акциони планови на заедниците

Институција ЦИР-а Центар за Институционален Развој, Скопје
Период 2002-11-10 - 2002-11-15
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Процес на транзиција и Интеграциони Организациски Модели

Институција ЦИР-а Центар за Институционален Развој, Скопје
Период 2002-11-10 - 2002-11-15
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Градење на врски и корелации помеѓу НВО-и и медиуми

Институција МИМ – Македонски Институт за Медиуми и МЦМС, Скопје
Период 2002-06-10 - 2002-06-14
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Конфликт Менаџмент

Институција Нансен Диалог Центар, Скопје

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Италијански
Слушање Задоволително
Читање Задоволително
Усна интеракција Почетно
Усна продукција Почетно
Јазик Грчки
Слушање Почетно
Читање Задоволително
Усна интеракција Почетно
Усна продукција Почетно

Клучни квалификации

Модераторски способности

Менаџирање на Форуми во заедниците (Проектен Форум во Пехчево со форумски проект „Уредување на централно градско подрачје во Пехчево“ и Меѓуопштински форум во Пробиштип / Кочани со форумски проект „Доизградба на главна сообраќајница во СРТЦ Пониква и пешачка патека“), Увид во Буџетски Форум самостојно спроведен од Општина Пробиштип.

Учество во подготовка на форумски материјали, подготовка на презентации и водење на главен збор во меѓуфорумските активности.

Фасцилитаторски способности

Мотивирање, Мобилизирање на човечки и материјални ресури, фасилитација на работилници и тренинзи, вештини во водење состаноци, јавни собири.

Фасилитирање на работилници за градење на капацитетите на локалните актери за Раководење со Проектен Циклус, Буџетирање, Акционо планирање и Иницирање на партиципација на сите клучни страни во локалните развојни процеси.

Комуникациски и презентациски способности

Комуникациски вештини, подготовка на презентации и претставување пред поголем аудиториум, Програмско и Организационо претставување на Конференции, Интернационални работилници и Донаторски работилници.

Други вештини
 • Менаџерски и лидерски компетенции
 • Подготовка на Предлог Програми / Проекти (ЕУ и други фондови), Подготовка и раководење со програми / проекти базирани на пристапот „од најдолно ниво па нагоре“, искуство во читање на технички дизајни, комплетирање на целокупна градежна документација, архитектонско проектирање, подготовка на премер пресметки, процедури за јавни набавки, надзор на градежни работи поврзани со инфраструктурни проекти:  водовод, канализации, локални патишта, како и културни домови, игралишта, спортски сали, училишни згради, санитарни објекти, септички јами, локални мостови, плоштади, како и вклученост во проекти од огромно значење за Македонија (Аеродром Александар Велики, Скопје, Базни станици за мобилен Оператор, Касарна „НХ Страшо Пинџур“ – Петровец) и сл.
 • Овластување Б за архитектонско проектирање на градби како одговорен проектант

 • Овластување Б за надзор над изведување на градби од архитектура

 • Овластување Б за инженер за изведба од архитектура

Возачка дозвола „Б“ категорија, од Март 1999

Останато искуство

Останато искуство

Искуство во раководење со Организација, Програма и Финансии, во Неформално Образование, Фасилитација, Консултантство, повеќе од 15 години работа во невладиниот граѓански сектор на комплексни и повеќеслојни развојни програми.