Комодератор на проектен и буџетски форум Аеродром. 22 год. искуство во управување со тим, организациско планирање. 6 год. советник за самовработување. Во 1995 г Лобист за формирање на Министерство за животна средина и просторно планирање во Македонија

Лични податоци

Име и презиме Биљана Стевановска
Адреса бул.Ј.Сандански 61/47
Скопје
Macedonia
Телефони тел: 02/5111345
моб: 070359882
факс: 025111345
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1970-04-27
Kraljevo
Srbija
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец Организација ОРТ-обука за одржлив развој
Сектор одржлив, локален, економски и еколошки развој
Период 2010-05-02 2014-11-02
Позиција Директор
Задачи и одговорности

Управување, политичка, стратегија, држење обуки, контакти со донатори и пишување проекти, давање совети, распределба на работни задачи.

Работодавец ИНСОК
Сектор Декада за Роми
Период 2014-01-02 2014-11-02
Позиција Сениор консултант за ромски НВОи
Задачи и одговорности

Ментор на ромски невладини организации при изработување на проектни апликации за ООН и ЕУ повици, со вклучено советување, насочување, креирање цел, планирање на буџет и друго.

Работодавец ОРТ и ЕД Опстанок
Сектор локална самоуправа
Период 1998-01-02 2003-12-02
Позиција Советник за локална самоуправа
Задачи и одговорности
 • Стручен аналитичар и координатор за креирање на стратегија за одржлив развој на рурална средина, за 4 рурални општини, со учество на граѓани во планирање на развој во чиста животна средина, ангажирана од Организација ОРТ финансирана од Регионален еколошки центар Будимпешта, во 2005 година.Информативен еколошки центар за населението на Општина Сопиште, 2003.

 

 • Координатор на Систем за учество на јавноста во одлучувањето во локална самоуправа за животна средина, со анкетирање, алармирање за еко-проблеми, помош на граѓани да остварат права во општината, организирање форуми на граѓани и Советници од општина за решавање еколошки проблеми, во Општина Гази Баба, Центар и Зелениково, ангажирана од Организација ОРТ финансиран од ДЕФРА-Британска амбасада, во 2006.

 

 • Учесник во дискусии и анализи на состојбите во отпад и жив свет и промоција на НЕАП 1 на Македонија, ангажирана од ДЕМ, финансиран од МЖСПП.

 

 • Координиратор на 12 комисии за заштита на природата и загадување на животната средина, како советодавни тела на Град Скопје и Еколошко друштво Опстанок, 1998/99.

 

 • Советник и координатор на Информативен еколошки центар за населението на Општина Сопиште, за воспоставување соработка помеѓу граѓани и општина за решавање на еколошки проблеми, посредување во барања и организирање форуми, во 2003.

 

 • Координаор на Информативно советодавно биро со услужен центар за граѓани во Општина Сопиште, 2002.

 

 • Координаор на Информативно услужно биро за граѓани во Општина Центар, со цел олеснување на демократскисте права на граѓаните во општината, во 2002.
Работодавец ZBK Kreacija, FOSPAT, CARDS
Сектор социјален дијалог и вработување
Период 1999-01-02 2013-12-02
Позиција Советник за социјален дијалог и вработување
Задачи и одговорности
 • Промоција на одржливо вработување со развој на бизнис идеја, селекција на идеја, развој на бизнис план, планирање на продажба, буџетирање; обучувач на семинари за невработени лица кои бараат кредит за самовработување; ангажирана од ЗБК Креација, АВРМ и УНДП-Македонија, 2008-2013.

 • Изработка на предлог проект за тендерска документација за донирање на невладини организации во областа на вработувањето и подобрувањето на социјалната положба на населението, ангажирана од ЕУ-ЦАРДС-проект техничка поддршка за институционална изградба на политиката за вработување, Скопје, 2003.

 • Мрежа за еко-социјално стопанство на Јужна и источна Европа, ЕСЕНСЕЕ меѓународен проект на 6 организации поддржан од ЕУ. Координатор за Македонија. Одговорност: Промоција на социјална економија со еколошки призвук, едукација на еко-НВОи за креирање бизниси, градење национална мрежа на фирми власт и невладини организации за лобирање за темата, поттикнување на поединци во социјално претприемништво, 2010-2012.

 • Проект Менаџер за логистика и организирање семинари, состаноци со социјални партнери, преговарање со компании, сорботка со синдикати, административно работење околу проекти и превод. Ангажирана од ФОСПАТ-Фондација за обука на социјални партнери во патен сообраќај, 1999-2001.

Образование

Дата и место 2011-02-05, Skopje, Makedonija
Стекната титула Магистер
Стекнати вештини екологија, климатски промени, ризици, прекурганичи ризици и соработка, национална и индивидуална безбедност, управување со конфликти, глобализација, безбедносни предизвици
Институција Универзитет Св.Кирил и Методи, Скопје
Ниво на класификација visoko obrazovanie, vtor ciklus, VII2, poslediplomski studii

Тренинг

Период 1997-11-02 - 2014-11-02
Место повеќе, повеќе
Стекнати вештини
 • Вештини на презентација, канцелариско работење, Скопје и Атина-Грција, 1997, едномесечна настава од ДЕЦЕП/ДЕМ и разни тренери, како и во период 1993-96 од ФОЕИ.
 • Преговарачки и ко
Институција повеќе

Лични вештини

Native Language
Јазик Српски
Слушање втор мајчин
Читање втор мајчин
Усна интеракција втор мајчин
Усна продукција втор мајчин
Јазик Англиски
Слушање одлично
Читање одлично
Усна интеракција одлично, активно
Усна продукција одлично, активно
Јазик Грчки
Слушање споро
Читање споро
Усна интеракција основно
Усна продукција основно

Клучни квалификации

Модераторски способности
 • Сертифициран модератор од 2014 година, со сертификат од ЗЕЛС.

 • Комодератор во Форуми на заедниците, за Буџетски форум во Општина Аеродром, ангажирана од Македонски центар за меѓународна соработка, Швајцарска агенција за развој и соработка, во 2012 година.

 • Комодератор во Форуми на заедниците, за Проектен форум во Општина Аеродром, ангажирана од Македонски центар за меѓународна соработка, Швајцарска агенција за развој и соработка, во 2010 година.

 • Модератор на 3 меѓународни конференции за меѓународна соработка за економски развој, планирање на социјално претприемништво со 50 присутни лица, ангажирана од Организација ОРТ за проекти поддржани од ЕУ програмите ФАРЕ и ИПА, во 2001 и 2011 година.

 • Модератор за Креирање на млади лидери, со оценка на потреби, планирање и спроведување обуки за млади, ангажирана од Организација ОРТ, финансиран од Сорос-Институт отворено општество, во 2002 година.

 • Координатор на Општинска информативна мрежа, развој на информативни центри во 11 месни заедници во Општина Гостивар, Чегране, Србиново, Липково, Куманово, Тополчани, Прилеп, со цел организирање на форуми на граѓани за изјаснување на проблеми во заедницата и пренесување на предлозите до градоначалник на општина, во 2004;

 • изработувач на проектни апликации за различни донаторски програми, за над 90 проекти.

Фасцилитаторски способности
 • лесно владеење со атмосферата на форуми со чувство за делегирање збор на говорници, балансирање на дискусии и презентации и справување со ситуации на долги говори

 • демократска ориентираност за давање збор на секој учесник, без лимитирање, игнорирање, омаловажување и мотивирање на аудиториумот за истото

 • помагање на лицата со проблеми да се доискажат

 • изработка на дневен ред на форумска сесија, изработка на материјали

 • добра координација на работни групи помеѓу форумски сесии

 • динамичност во организирањето на сесии, со еднакво вклучување на членовите на локалната оперативна група на форумот

 • комуникациски баланс на локална самоуправа, работни групи, стручните советници и граѓаните

 • ефикасна канцелариска логистика и организираност, со грижа за набавки на време, одржување на опрема, поделба на задачи, планирање на времето и коресподенција со писма.

 • Координатор на Еко-камп на млади екологисти, во 1991/97.

Комуникациски и презентациски способности
 • чист говор со јасно изразување
 • лесно презентирање пред аудиториум од 100 лица

 • ефикасно користење на аудио и видео опрема при презентации

 • одлично познавање на принципите за креирање на презентации на слајдови на компјутер или на фолии за графоскоп

 • лесна комуникација со аудиториум за време на презентација, со одговарање на прашања.

 • едукатор за 100 обуки за различни слушатели за менаџмент, стратешко планирање, тимска работа, архивско работење, кадрова политика, планирање акција, одржлив развој, екологизирање на компании, еколошки бизниси и креирање сопствен бизнис план за самовработување.

Други вештини

Стручен советник и коориднатор за изработени студии:

1. Изработен ЛЕАП (локален еколошки акционен план) на Сопиште, 2002;
2. Член на група за третман на отпад во ЛЕАП (локален еколошки акционен план) на Аеродром, 2008;
3. Спроведен систем за намалување, селекција и реупотреба на цврст домашен отпад, ЕЛС Чаир, Прилеп, Кичево,  2002, 2008;
4. Изработена ЕИА (анализа на влијанието врз животната средина) од топилничка индустрија во Велес, 1994-1995, Рударски инсититут, Металургија и неорганска технологија, Скопје;
5. Израбоена ЕИА (анализа на влијанието врз животната средина) за живиот свет и просторот од пречистителна станица за комунални води во Општина Сарај, 2003, Регионален центар за заштита на животна средина, ЦИЕ Македонија;
6. Изработена студија со организирани 50 работилници за Одржлив развој на Македонија и Одржлив развој на земјоделството, 1995/'97, 1997/98;
7. Студија за состојби и активности за реконструкција на депонијата на цврст отпад Вардариште, Скопје, 1996;
8. Проценка на технолошкиот и издувниот гас од погон од Топилница за олово и цинк Злетово Велес, со анализа на степенот на загадувањето од гасот врз почвата, воздухот, водата, како и биохемиските реакции во организмот, Рударски институт, 1996;
9. Еколошки систем на управување на Општина Добрушево, 1999;
10. Изработена Локална Агенда 21 за ЕЛС Добрушево, ЕЛС Аеродром, 2000/2001, 2007
11. Изработен прирачник за изработка на Локална агенда 21; 2006
12. Изработен ЕМАС (шема за ревизија на управувањето во животна средина) со анализа на состојби и изработување на еколошка политика на општините Гази баба, Центар, Добрушево, Кривогаштани, Брвеница и Другово, 2002, 2004, 2008;
13. Креирање на еколошка политика за хотелска компанија за спроведување на почисто производство во служба на економски заштеди и заштита на животната средина, 2006, Македонски центар за почисто производство и УНИДО;
14. Институционална анализа и креирање стратегија за поддршка на еколошки организации во Македонија, со формирање на канцеларија за донации, 1995, Институте фор Сустаинабле Цоммунитиес, Монтпелиер, Вермонт, САД, седиште во Скопје;

15. Подобрување на комуналните услуги со набавка на возило за комунално претпријатие на Општина Сопиште, 2004.
16. Јапонска Влада и Општина Центар, реконструкција на санитарен чвор за основно училиште, 2004.
17. Партнерство на 21 век, соработка на општина Добрушево со Општина Лерин и економско културни размени на регионот, 2005.
18. Затворен систем на третман на комунален отпад во град, со насоки за селекција и реупотреба на отпад, Прилеп, Кичево, Чаир, 2002, 2008.
19. Развој на локална самоуправа и локален развој, Кичево, Добрушево, 2003.

Возачка дозвола Б категорија од 1998 година.

Останато искуство

Останато искуство

- Еколошки невладин информативен центар, отворена канцеларија за јавноста со вработени 2 лица, ДЕМ, 1996.
- Оформена мрежа на 8 регионални центри и вработени 16 лица, за зајакнување на невладини организации за еколошки кампањи, 1997-1999, Еуропеан Перспецтиве, со седиште во Атина, Грција;
- Изработена тендерска документација за донирање на невладини организации во областа на вработувањето и подобрувањето на социјалната положба на населението, заедно со воспоставување на канцеларија за грантови, 2003, ЕУ-ЦАРДС проект техничка поддршка за институционална изградба на политиката за вработување;
- Мрежна соработка на локална власт, невладини организации и бизнис секторот, 1995, Натионал Форум Фоундатион, Вашингтон ДЦ, САД;
- Стратегија за развој на 27 НВОи, меѓународна соработка, односи со јавни гласила и друго, 1992-1998, Движење на екологистите на Македонија-ДЕМ;
- Маркетинг во здружение на граѓани, ДЕМ, 1995.
- Спроведен проект за поттикнување на невработените за користење на својот капацитет за креирање на ново работно место, со опфатени 400 лица, ОРТ, 2000.
- Зајакнување на НВОи со обука на 200 млади членови за менаџмент, ОРТ, 2000;
- Едукација на млади за еднаквост на родовите, ОРТ, 2000;