Лични податоци

Име и презиме Васка Драшковиќ
Адреса Благоја Стефковски 15/3-4
Скопје
Република Македонија
Телефони тел:
моб: ++389 75 247 597
факс:
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1970-04-27
Скопје
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец „Проект на USAID за подобрување на работењето на организациите„ - Детра Центар
Сектор Граѓанско општество
Период 2014-11-03 2015-03-17
Позиција Раководител на програма
Задачи и одговорности

Раководење со проект на USAID за „Подобрување на работењето на организациите„ имплементиран од Детра Центар. Планирање, координација и мониторирање на имплементација на интервенции за подобрување на работењето на партнерските организации.

Работодавец Центар за институционален развој - ЦИРа
Сектор Граѓанско општество
Период 2006-04-03 2014-08-01
Позиција Раководител на програмата за развој на заедниците
Задачи и одговорности

Раководење со програмата за развој на заедниците. Модератор и координатор во рамки на програмата „Форуми во заедницата„

Планирање, координација и мониторирање на имплементација на форуми во 16 општини во Р. Македонија.

Образование

Дата и место 2012-10-01, Скопје, Република Македонија
Стекната титула тековно - Магистер по Менаџмент на човечки ресурси
Стекнати вештини Раководење со човечки ресурси
Институција Универзитет за туризам и менаџмент
Ниво на класификација Постдипломски, магистерски студии
Дата и место 2006-06-01, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Специјалист за социјална работа во здравство
Стекнати вештини Психосоцијална поддршка на ранливи групи
Институција Св. Кирил и Методиј, Институт за социјална работа и Евангелистички факултет за променети науки - Нинберг
Ниво на класификација Постидпломски, специјалистички студии
Дата и место 1995-09-29, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Дипломиран психолог
Стекнати вештини
Институција Св. Кирил и Методиј, Инситут за психологија
Ниво на класификација Додипломски студии

Тренинг

Период 2013-05-01 - 2013-06-16
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Сертифициран Модератор на Форуми во заедниците

Институција Заедница на единиците на локалната самоуправа во Република Македонија (ЗЕЛС)

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање активно
Читање активно
Усна интеракција активна
Усна продукција активна

Клучни квалификации

Модераторски способности

Програма Форуми во заедницата: Модератор на Поддржан буџетски форумски процес во општина Маврово-Ростуше (Ноември-Декември 2014).

Проект за управување со речниот слив на реката Брегалница: Модератор на форумски процес во општините Берово, Виница, Штип, Пехчево (Јули 2014)

Проект за управување со речниот слив на реката Брегалница: Модератор на форумски процес во општините Пехчево, Виница, Штип и Берово (Септември-Октовмри 2013)

Програма Форуми во заедницата: Модератор на Поддржан буџетски форум во општина Дебар (Септември-Декември 2011)

Програма Форуми во заедницата 2006-2014: Модератор на проектен форум во општините Ѓорче Петров, Чашка, Свети Николе, Кратово, Валандово; Модератор на буџетски форум во општините Дебар и Прилеп

Фасцилитаторски способности

Повеќегодишно искуство во фацилитација на работилници и настани со учество на поголем број учесници и говорници. 

Комуникациски и презентациски способности

Испорака на голем број обуки за комуникациски вештини, раководење со човечки ресурси, вмрежување на учесници од јавни институции и грашански сектор.

Други вештини
Возачка дозвола Да

Останато искуство

Останато искуство