Запознај модератор

40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Игор Тасевски
Адреса Даме Гагалески 16
Прилеп
Република Македонија
Телефони тел: 048 550 661
моб: 070 208 367
факс:
Етничка припадност Македонец
Дата и место на раѓање 1972-07-16
Битола
Република Македонија
Пол M

Работно искуство

Работодавец Трговско друштво за новинско издавачка дејност „Врв“ Прилеп
Сектор Издаваштво
Период 1996-06-01 1996-06-01
Позиција Главен и одговорен уредник
Задачи и одговорности

Уредник на книги кои ги издава оваа издавачка куќа. Одговорен за уредувањето на весникот Деница. Автор на текстови.

Образование

Дата и место 2009-09-01, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Магистер по културoлогија (во книжевноста)
Стекнати вештини Културни студии во книжевноста. Културно наследство.
Институција Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, - Институт за македонска литература
Ниво на класификација Постдипломски, магистерски студии
Дата и место 1991-09-01, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик
Стекнати вештини
Институција Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, - Филолошки факултет – Скопје
Ниво на класификација VII/1 - Додипломски студии
Дата и место 1991-09-01, ,
Стекната титула
Стекнати вештини
Институција
Ниво на класификација

Тренинг

Период 2013-05-22 - 2013-05-23
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Сертифициран Модератор на Форуми во заедниците

Институција Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС)

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски, Француски
Слушање добро
Читање добро
Усна интеракција добро
Усна продукција добро

Клучни квалификации

Модераторски способности

Модератор во рамки на програмата Форуми во заедницата  2006 – 2014 година.

Во рамките на оваа програма вклучен сум од пилот фазата во 2006 година како ко-модератор во Прилеп.

Модератор:

Проектен форум: Дебар, Чаир, Кочани, Карпош и Кривогаштани

Меѓуопштински форум: Могила и Новаци и Струга и Дебарца

Буџетски форум: Гостивар, Берово, Македонски Брод, Новаци, Радовиш

Еден од авторите на Прирачникот за Форуми во Македонија „Прирачник - Форуми во заедницата во 11 чекори“ -  2010 година Издавач – ЗЕЛС - Скопје

Фасцилитаторски способности

1999 - 2014

Повеќегодишно искуство во фацилитација на настани во рамки на проектите на Центар за граѓанска иницијатива, Прилеп.

.

Комуникациски и презентациски способности

1999 - 2014

Посета на повеќе обуки за комуникациски вештини.

Испорака на обуки за комуникациски и презентациски вештини во рамки на проектите на Центар за граѓанска иницијатива, Прилеп.

Други вештини

Тренер / обучувач за граѓански организации од областите на: Проектен менаџмент, Стратешко планирање, Мониторинг.

Возачка дозвола Б категорија

Останато искуство

Останато искуство

Од 1998 година ангажиран во  работата на Здружението на граѓани Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп, во подготовка и реализаиција на проекти и активности.