Запознај модератор

Веса Шкортова

Петнаесет годишно искуство во развој на локалните заедници и граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Искуство во менаџирање, ентузијазам и способност за работа во тим.
40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Александар Јованоски
Адреса 5та прилепска бригада 44
Прилеп
Македонија
Телефони тел: /
моб: +38972226442
факс: /
Етничка припадност Македонец
Дата и место на раѓање 1984-01-17
Прилеп
Македонија
Пол M

Работно искуство

Работодавец Општина Прилеп - ЕЛС
Сектор Одделение за Локален Економски Развој
Период 2012-11-01 2015-08-21
Позиција Соработник
Задачи и одговорности
Работодавец Младински Совет Прилеп
Сектор Граѓански сектор
Период 2007-11-21 2012-11-21
Позиција Програмски менаџер
Задачи и одговорности

-Подготовка и менаџирање на проекти

-Подготовка и координација на годишна програма

-Координатор на програма за Европски Волонтерски Сервис

 

Работодавец Колација на младински организации СЕГА
Сектор Граѓански сектор
Период 2009-01-21 2012-11-21
Позиција Обучувач
Задачи и одговорности

-Подготовка и испорака на модули за обуки за граѓанско учество,застапување и лобирање, интеркултурен дијалог и интеркултурно учење, лидерство, професионална ориентација

-Член на Управен Одбор на Коалиција СЕГА

Образование

Дата и место 2002-10-01, Скопје, Македонија
Стекната титула Дипломиран правник
Стекнати вештини Работа во областа на правото и правните науки
Институција Правен факултет Скопје - Универзитет Св.Кирил и Методиј
Ниво на класификација VII/1

Тренинг

Период 2015-05-01 - 2015-06-30
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Сертифициран Модератор на Форуми во заедниците

Институција Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС)
Период 2009-11-10 - 2009-11-13
Место Штип, Р.Македонија
Стекнати вештини

Вештини за застапување и лобирање

Институција Коалиција на младински организации СЕГА
Период 2011-02-14 - 2011-02-16
Место Битола, Р.Македонија
Стекнати вештини

-Развивање и имплементација на кампањи за застапување

Институција Центар за застапување и лобирање
Период 2012-03-03 - 2012-03-08
Место Блед, Словенија
Стекнати вештини

-Развивање, имплементација и фацилитирање на проекти од програма Млади во Акција

Институција Национална Агенција за млади на Р.Германија и Национална Агенција за млади на Словенија
Период 2009-06-02 - 2009-06-06
Место Прага, Република Чешка
Стекнати вештини

-Ревидирање на постојна и изработка на драфт Европска стратегија за млади

-Изработка на драфт стратегија за подобрување на младинско вработување 

Институција Чешко претседателство на ЕУ, Република Чешка
Период 2012-12-08 - 2012-12-16
Место Дубаи, УАЕ
Стекнати вештини

-Подготовка на меѓународни проекти за промоција на младинско учество и интеркултурен дијалог

Институција Совет на Европа, Арапска лига

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично

Клучни квалификации

Модераторски способности

-Комодератор на Форум во заедницата во Општина Прилеп - 2012 година

-Модерирање на јавни настани во организација на ЕЛС, организација на граѓански сектор 

-Организирање и модерирање на процес на изработка на Локална Стратегија за млади на Општина Прилеп 2011-2015 

Фасцилитаторски способности

-искуство во фасилитирање и модерирање на настаниискуство во организација, испорака и евалуација на обуки 

-одлични peer вештини и активно слушање и сиблимирање на предлози и заклучоци и креирање на насоки и препораки

-поддршка на лицата учесници на настани и обезбедување на стимулативна работа средина

-обезбедување на добар баланс учесници-модератор за време на формуски сесии

-одлична координација на работни групи помеѓу форумски сесии

Комуникациски и презентациски способности

-Одлични персонални и интерперсонални комуникациски вештини

-Промовирање на позитивна интерактивна работна атмосфера 

-Активно слушање 

-Рефлексија, сублимирање и појаснување за време на работни сесии, настани

 

Други вештини

Менаџирање на човечки ресурси 

Организација на јавни настани

Организација на јавни кампањи за прибирање на средства

 

Автор на публикација - “Cultural framework of Europe“

ISBN 978-9989-2328-4-8 - поддржана од Европска комисија - програма Млади во Акција 

 

Автор на прирачник - “Младите и волонтерството“ - прирачник на волонтерство  

поддржано од Министерство за финансии на РМ

Возачка дозвола Б категорија

Останато искуство

Останато искуство