Запознај модератор

Валентина Чичева

Модератор за проектни форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините Битола, Аеродром, Делчево, Шуто Оризари Модератор за буџетски форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците, Берово, Македонски Брод, Аеродром Консултант/о
40 Years ZELS
- Учество во програма Форуми во заедницата во: Проектен форум - Општина Берово Проектен форум - Општина Свети Николе Проектен форум - Општина Кратово Проектен форум - Општина Валандово Буџетски форум - Општина Прилеп - Модератор на форумскиот

Лични податоци

Име и презиме Лемана Латифовиќ Бакиќ
Адреса ул 3 106
Скопје
Р. Македонија
Телефони тел: /
моб: 070/543-657
факс:
Етничка припадност Бошњак
Дата и место на раѓање 1984-02-19
Скопје
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец ЦИРа- Центар за институционален развој
Сектор Граѓански сектор
Период 2009-07-10 2014-07-10
Позиција Sorabotnik za razvoj na zaednici
Задачи и одговорности

Координација на форумскиот процес во избраните општини, во рамките на програмата „Форуми во заедницата“, поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка во Скопје. Позицијата вклучува модерирање на форумскиот процес, како и координација со локалните засегнати страни. Главните одговорности се:

 

 • Водење на процесот на започнување и воспоставување на форумот
 • Избор и назначување на комодератор и оперативна група
 • Сеопфатно раководење со форумскиот процес, вклучувајќи координирање и поддршка на ко- модератор,  оперативната група (ОГ ) и работните групи
 • Подготовка на форумски сесии, вклучувајќи ги индивидуалните мотивирачки средби со клучните учесници и надворешни експерти
 • Модерирање на форумските сесии
 • Координација на на активностите за организирање на состаноците со работните групи  помеѓу сесиите (составени од граѓаните и локалните засегнати страни ) и поддшка во фаза на развивање на проекти
 • Координација со претставниците на локалната самоуправа во врска со организацијата на форумските сесии и обезбедување на учество на граѓаните во одлучувањето
 • Координација на фазата на имплементација на избраните форумски проекти, која вклучува поддршка и следење на проектите и координација со носителот и партнерите на проектот.
 • Обезбедување на техничка помош и менторство на реализаторите на форумскиот проект
 • Индивидуални медиумски активности : интервјуа за локалните медиуми, придонес при изработката на форумскиот билтен
 • Подготовка на извештаи

Образование

Дата и место 2007-06-28, Скопје, Македонија
Стекната титула Дипломиран социјален работник
Стекнати вештини
Институција Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ филозофски факултет Скопје
Ниво на класификација VII/1 степен

Тренинг

Период 2013-05-22 - 2013-05-23
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Познавање на процесот на модерирање на Форумите во заедницата и поседување на модераторски и фасцилитаторски вештини

Институција Заедница на единиците на локалната самоуправа на Р.М - ЗЕЛС
Период 2013-05-15 - 2013-05-16
Место Skopje, Makedonija
Стекнати вештини

Mодераторски и фасцилитаторски вештини

Институција Швајцарска агенција за соработка и развој SDC преку Единица за координација на форумите - ЕКФ
Период 2013-05-16 - 2013-05-18
Место Скопје,
Стекнати вештини

Обука за модератори и ко-модератори

Техники за мобилизација на учесници на форумски сесии,  вештини на модерирање,  организација на форумскиот процес

Институција Единица за координација на форумите

Лични вештини

Native Language
Јазик Makedonski
Слушање Odlicno
Читање Odlicno
Усна интеракција Odlicno
Усна продукција Odlicno

Клучни квалификации

Модераторски способности

Способност  за раководење со форумски процес и координација со тимот сите вклучени засегнати страни. Развиени способности за неутралност и одржување на дискусијата под контрола за време на сесиите. Вештини за слушање и разбирање, парафразирање, прагматичност и ориентација кон остварување на резултати. Развиена чувствителност кон родовите и кон етничката припадност.

Фасцилитаторски способности

Способности за организирање на работа со различен број на луѓе преку водење на состаноци, работилници, сесии според однапред подготвен план за работа со кој се постигнува поставената цел. Развиени вештини за набљудување, активно слушање, поставување конкретни прашања за развивање на дискусија, паразфразирање и изведување заклучоци. Обезбедување на поддршка на групата преку обезбедување на насоки и информации и водење на групата кон остварување на целите и дефинирање на заклучоци и следни чекори. 

Комуникациски и презентациски способности

Способност за идентификување на фактори кои можат да бидат препрека во комуникацијата, употребување на техники за елиминирање или намалување на причините кои доведуваат до пречки  во комуникацијата, толкување и применување на пораки пренесенувани преку говор на телото, способност за активно слушање и поставување прашања со што се зголемува можноста за повратна информација-фидбек. Способност за подготовка на презентација согласно правилата за развивање и испорака на интерактивна презентација, со вклучување на слушателите во активна дискусија преку поставување на прашања и оставање на простор на слушателите за поставување на прашања. 

Други вештини

Искуство во планирање и организирање на секојдневни оперативни задачи, вештини за поставување на јасни цели и приоритети како и грижа за навремено и квалитетно извршување на задачи, изразени способности за тимска работа и работа под притисок,  аналитичност, одговорност и себе-раководење. Способност за планирање и спроведување на проекти согласно утврдени план и буџет за работа, со цел остварување на проектните цели. Комуникација и координација со партнери при планирање и спроведување на проектните активности и подготовка на извештаи.

Развиени компјутерски вештини и работа со  Windows, МS Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook Express, Internet Explorer and e-mail software)

Возачка дозвола B kategorija

Останато искуство

Останато искуство

- Учество во програма Форуми во заедницата во:
Проектен форум - Општина Берово
Тематски форум - Општина Свети Николе                                                                                                                                Проектен форум - Општина Гостивар                                                                                                                                                    Буџетски форум - Општина Дебар
Проектен форум - Општина Кратово
Проектен форум - Општина Валандово
Буџетски форум - Општина Прилеп
-    Модератор на форумскиот процес во рамките на програмата форуми во заедниците:

Општина Маврово и Ростуша, општина Гази Баба, општина Штип,

- Координатор на форумскиот процес во општина Вевчани