Запознај модератор

40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Zaklina Cvetkovska
Адреса Nikola Tesla 57
Kriva Palanka
Makedonija
Телефони тел: 031/374-712
моб: 070-272-006
факс: 031?375-131
Етничка припадност Makedonka
Дата и место на раѓање 1966-06-21
Kumanovo
Makedonija
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец Radio Kriva Palanka, Radio Astra, Nova Makedonija, Dnevnik, VOA, NVO-Spectar,
Сектор mediumi
Период 1988-06-01 2014-09-08
Позиција novinar
Задачи и одговорности

ureduvanje na vesti, prilozi, dopisnicki prilozi, fotoreportazi, proektno menagiranje

Работодавец МПМ -Скопје
Сектор новинско-издавачка дејност
Период 2005-10-01 2014-10-14
Позиција Новинар-дописник од Крива Паланка и регионот за дневниот весник “Дневник“
Задачи и одговорности

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИТЕ НАСТАНИ ОД РЕГИОНОТ

Работодавец НИП„НОВА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ
Сектор НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Период 1990-05-01 2005-09-06
Позиција Новинар-дописник од Крива Паланка и регионот за днев. весник “Нова Македонија“
Задачи и одговорности

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИТЕ НАСТАНИ ОД РЕГИОНОТ

Работодавец Редакција„Македонски радио час“
Сектор радиодифузна дејност-електронски медиум
Период 2006-04-06 2014-10-14
Позиција Уредник и водител на вестите на “Македонски радио час“
Задачи и одговорности

УРЕДУВАЊЕ  ВОДЕЊЕ НА ВЕСТИ ЗА НАШИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ВО ЉУЈОРК И ОКОЛИНАТА

Работодавец Глас на Америка- Вашингтон САД
Сектор РАДИО-ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА
Период 2000-04-01 2003-12-20
Позиција новинар дописник за радио “Глас на Америка“ на македонски јазик
Задачи и одговорности

РАДИО НОВИНАР-ИЗВЕСТУВАЧ ЗА НАСТАНИ ОД МАКЕДОНИЈА

Работодавец Радио Астра-Крива Паланка
Сектор радио дифузна дејност
Период 1994-02-05 1998-12-31
Позиција уредник и водител на информативната програма на Радио Астра-Крива Паланка
Задачи и одговорности

УРЕДУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ВЕСТИ И ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМИ

Работодавец ЈРДП Радио Крива Паланка
Сектор Радиодифузна дејност
Период 1986-06-15 1990-10-01
Позиција подготовка на радио прилози од сите области
Задачи и одговорности

ПОДГОТОВКА НА РАДИО ПРИЛОЗИ

Работодавец Здружение РЦС Спектар-Крива Паланка
Сектор ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Период 2013-12-01 2014-12-31
Позиција Асистент но“ ИПА програма за прекугранична соработка Бугарија Македонија 2007-2013
Задачи и одговорности

АСИСТИРАЊЕ ПРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА И РАЗВОЈ НА ПРОЕКТОТ, ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Работодавец Здружение РЦС Спектар-Крива Паланка
Сектор ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Период 2012-03-01 2013-03-31
Позиција Координатор на проектот “Бизнисот нема граници“ ИПА програма за прекугранична соработка Бугарија Македонија 2007-2013
Задачи и одговорности

КООРДИНИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ

Работодавец ООЦК-КРИВА ПАЛАНКА
Сектор СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА ЛИЦА ОД ТРЕТО ДОБА
Период 2010-04-14 2014-10-14
Позиција Координатор на проектот “Активно стареење“
Задачи и одговорности

КООРДИНИРАЊЕ, МОДЕРИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ  НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Работодавец ООЦК КРИВА ПАЛАНКА
Сектор ВОЛОНТЕРСТВО
Период 2007-08-01 2007-12-31
Позиција Асистент координатор на проектот “Клуб 81“ подржано од Швајцарски Црвен крст
Задачи и одговорности

КООРДИНИРАЊЕ, ОРГАНИЗИРАЊЕ И МОДЕРИРАЊЕ НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Работодавец ГТЗ
Сектор ЕКОЛОГИЈА
Период 2001-10-01 2002-04-01
Позиција Член на работна група “Јавна свест и животна средина“ за изработка на “Локален еколошки акционен план на општина Крива Паланка “-ЛЕАП
Задачи и одговорности

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНА КАМПАЊА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЕКОЛОШКАТА ЈАВНА СВЕСТ

Работодавец ОПШТИНА КОЧАНИ
Сектор ЗАШТИТА НА ВОДНИ РЕСУРСИ
Период 2014-06-30 2014-07-20
Позиција МОДЕРАТОР НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦА(ВТОР ПОВИК)-КОЧАНИ
Задачи и одговорности

МОДЕРИРАЊЕ НА ФОРУМСКИОТ ПРОЦЕС ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МАЛИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Работодавец ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
Сектор ЗАШТИТА НА ВОДНИ РЕСУРСИ
Период 2014-06-30 2014-07-20
Позиција МОДЕРАТОР НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦА(ВТОР ПОВИК)-ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
Задачи и одговорности

МОДЕРИРАЊЕ НА ФОРУМСКИОТ ПРОЦЕС ВО ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МАЛИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ(ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ)

Работодавец ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Сектор ЗАШТИТА НА ВОДНИ РЕСУРСИ
Период 2014-06-30 2014-07-20
Позиција МОДЕРАТОР НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦА(ВТОР ПОВИК)-ЗРНОВЦИ
Задачи и одговорности

МОДЕРИРАЊЕ НА ФОРУМСКИОТ ПРОЦЕС ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МАЛИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Работодавец ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Сектор ЗАШТИТА И РАЦИОНАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДНИ РЕСУРСИ
Период 2013-09-01 2013-10-15
Позиција МОДЕРАТОР НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦА-ПРОБИШТИП
Задачи и одговорности

МОДЕРИРАЊЕ НА ФОРУМСКИ ПРОЦЕС ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МАЛИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ВОДА

Работодавец ОПШТИНА КОЧАНИ
Сектор ЗАШТИТА И РАЦИОНАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДНИ РЕСУРСИ
Период 2013-09-01 2013-10-15
Позиција МОДЕРАТОР НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦА-КОЧАНИ
Задачи и одговорности

МОДЕРИРАЊЕ НА ФОРУМСКИ ПРОЦЕС ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МАЛИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ВОДА

Работодавец МЦМС
Сектор ЛОКАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Период 2011-09-01 2012-03-30
Позиција КО-МОДРАТОР НА ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА
Задачи и одговорности

КО-МОДЕРИРАЊЕ НА ФОРУМСКИ ПРОЦЕС

Работодавец ГА„МОСТ“ СКОПЈЕ
Сектор НВО
Период 2002-05-01 2014-06-20
Позиција АСИСТЕНТ КООРДИНАТОР
Задачи и одговорности

НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРНИ ПРОЦЕСИ, ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ, НАБЉУДУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНО И ОДГОВОРНО РАБОТЕЊЕ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Образование

Дата и место 1991-03-03, Skopje , Makedonija
Стекната титула diplomiran novinar
Стекнати вештини novinarsko izvestuvanje i istrazuvanje
Институција Univerzitet Sveti Kiril i Metodij- Interdisciplinarni studii po novinarstvo
Ниво на класификација visoko

Тренинг

Период 2011-08-15 - 2014-06-24
Место Skopje, Kocani, Makedonija
Стекнати вештини

komoderatorski, moderatorski i komunikaciski vestini, proektno moderiranje

Институција MCMS, ZELS, Proekt za upravuvanje so re;niot sliv na Bregalnica(PURSB)
Период 2014-06-24 - 2014-06-24
Место КОЧАНИ, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

ОБУКА ЗА МОДЕРАТОРИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦАМОДЕРИРАЊЕ (НА ФОРУМСКИ ПРОЦЕС И ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОЦЕДУРИТЕ НА ПРОЕКТОТ)
 

Институција ПРОЕКТНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦА
Период 2013-09-02 - 2013-09-02
Место СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

МОДЕРИРАЊЕ НА ФОРУМСКИ ПРОЦЕС И ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОЦЕДУРИТЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧНИОТ СЛИВ НА БРЕГАЛНИЦА

Институција ШВАЈЦАРСКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И СОРАБОТКА
Период 2013-06-09 - 2013-06-11
Место СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

СТЕКНУВАЊЕ СО МОДЕРАТОРСКИ ВЕШТИНИ, ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО И ФОРУМСКИОТ ПРОЦЕС ВО РАМКИ НА ОБУКАТА ЗА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА МОДЕРАТОРИ ОД ПРОГРАМАТА „ФОРУМИ НА ЗАЕДНИЦАТА“

Институција ЗЕЛС
Период 2012-09-05 - 2012-09-06
Место КРИВА ПАЛАНКА, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ СО СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

Институција Фондација Евро центар-Свети Николе
Период 2012-09-22 - 2012-09-24
Место КРИВА ПАЛАНКА, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

ИНФОРМИРАЊЕ И КООРДИНИРАЊЕ ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ

Институција ООЦК КРИВА ПАЛАНКА
Период 2012-12-08 - 2012-12-09
Место КРАТОВО, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

ПРАКТИЧНИ МЕРКИ И ТЕХНИКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Институција ЦеПроСАРД-Скопје
Период 2011-07-21 - 2011-07-23
Место СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

КО-МОДЕРАТОРСКИ И МОДЕРАТОРСКИ ВЕШТИНИ

Институција ШВАЈЦАРСКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И СОРАБОТКА
Период 2011-11-05 - 2011-11-07
Место СТРУГА, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРОЦЕС ЗА ИНТЕНЗИВНА НАДГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ

Институција Црвен крст на РМ
Период 2010-06-01 - 2014-07-20
Место КРИВА ПАЛАНКА, КУМАНОВО, КРАТОВО, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

СПРОВЕДУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА АНКЕТНИ ПРАШАЛНИЦИ ЗА УСЛОВЕНИ ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

Институција Публик -Скопје
Период 2009-03-05 - 2009-03-07
Место СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

РАЗВОЈ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ ОД ЕУ

Институција СЕП
Период 2008-03-07 - 2008-09-01
Место КРИВА ПАЛАНКА, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

Институција ФЦГ Интернационал -Скопје
Период 2006-03-21 - 2006-03-23
Место КРИВА ПАЛАНКА, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТИ

Институција МЦМС и Балканакти
Период 2004-09-05 - 2004-09-10
Место КРИВА ПАЛАНКА, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

ОПСЕРВАЦИЈА И БРЗА ПРОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ НА РАНЛИВО НАСЕЛЕНИЕ

Институција Црвен крст на РМ
Период 2002-06-01 - 2014-03-01
Место СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
Стекнати вештини

НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС

Институција ГА„МОСТ“ СКОПЈЕ

Лични вештини

Native Language
Јазик angliski
Слушање 5
Читање 5
Усна интеракција 5
Усна продукција 5
Јазик бугарски јазик
Слушање 5
Читање 5
Усна интеракција 5
Усна продукција 5
Јазик српски јазик
Слушање 5
Читање 5
Усна интеракција 5
Усна продукција 5

Клучни квалификации

Модераторски способности

ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ НА ФОРУМИ, ТРИБИНИ, РАБОТИЛНИЦИ И ДРУГИ НАСТАНИ, КООРДИНИРАЊЕ НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Фасцилитаторски способности

ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ НА РАБОТИЛНИЦИ, ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ И ОБУКИ

Комуникациски и презентациски способности

СПОСОБНОСТ ЗА СООДВЕТНО ИЗРАЗУВАЊЕ, ВОСПСОТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКИ ВРСКИ СО НАЈРАЗЛИЧНИ СТРУКТУРИ И СТАРОСНИ АКТЕГОРИИ ЛИЦА, МОТИВИРАЧКА И МЕДИУМСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА, МОДЕРИРАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ЈАВНИ НАСТАНИ

Други вештини

ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА, СПРОВЕДУВАЊЕ И ОБРАБОТКА  НА АНКЕТИ

Возачка дозвола НЕМА

Останато искуство

Останато искуство