Лични податоци

Име и презиме Миодраг Колиќ
Адреса
Скопје
Македонија
Телефони тел:
моб: 072/ 314 - 412
факс: kolicmiodrag@hotmail.com
Етничка припадност Хрват
Дата и место на раѓање 1972-01-14
Скопје
Македонија
Пол M

Работно искуство

Работодавец НАЛАС - Мрежа на националните асоцијации на локалните власти во Југоисточна Европа
Сектор Невладина организација
Период 2014-07-01 2014-07-01
Позиција Проект менаџер
Задачи и одговорности

Одговорен за спроведување на проектите „Локални лидери во Југоисточна Европа: Водство за промени“ и „Управување со ресурсите во секторот за водовод и санитација во Југоисточна Европа“.

Работодавец Единица за координација на форуми (ЕКФ) при Програмата „Форуми во заедницата“ на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)
Сектор
Период 2009-06-01 2014-07-01
Позиција Координатор на Програма
Задачи и одговорности

Фацилитација на работата на Единицата за координација на форумите во координирањето на Програмата „Форуми во заедницата“: координација и мониторинг на проектни активности, одржување на контакти со партнерите во проектот, и координација на имплементирачките организации (ФООМ, ЦИРа, МЦМС, АДИ и АЛКА). Организација и испорака на обуки за модератори и комодератори за имплементација и модерирање на различни типови форуми. Подготовка и модерирање на работилници и средби за вмрежување за имплементирачки организации, модератори и оперативни групи. Мониторинг на имплементацијата на форумските сесии, совети и поддршка на модератори и оперативни групи.

Работодавец Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Скопје
Сектор Граѓанско општество
Период 2003-11-01 2009-06-01
Позиција Соработник на проекти / Обучувач
Задачи и одговорности

Одговорен за имплементација на проекти од програмите на МЦМС: Локален развој на заедниците (2006/09); Оспособување на заедниците и институциите (2004/05); Применето образование за млади Роми (2004/05); Меѓурелигиска соработка во Македонија (2003/04).

Подготовка и испорака на обуки: Раководење со проектен циклус, Стратешко планирање, Учество на граѓаните во процеси на одлучување, Интеркултурно учење и разрешување на конфликти.

Работодавец Језуитска служба за бегалци (ЈРС), Скопје, Македонија
Сектор Невладина организација
Период 1999-11-01 2003-11-01
Позиција Проект менаџер
Задачи и одговорности

Одговорен за спроведување на проекти во Македонија и Косово.

Образование

Дата и место 2011-07-01, Скопје, Македонија
Стекната титула Магистер по економски науки – МБА Менаџмент
Стекнати вештини
Институција Економски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
Ниво на класификација VII/А
Дата и место 1998-01-14, Скопје, Македонија
Стекната титула Дипломиран машински инженер
Стекнати вештини
Институција Машински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Ниво на класификација VII/1 (VI/A)

Тренинг

Период 2013-05-01 - 2013-06-16
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини

Сертифициран Модератор на форуми во заедницата

Институција Заедница на единиците на локалната самоуправа во Република Македонија (ЗЕЛС)

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање одлично
Читање одлично
Усна интеракција одличнo
Усна продукција одлично

Клучни квалификации

Модераторски способности

Програма Форуми во заедницата: Модератор на форум во заедницата во Општина Карбинци (март - декември 2008) и Општина Ресен (ноември 2008 – јуни 2009).

Проект за управување на сливот на река Брегалница (август - октомври 2013): Модератор на форум во заедницата во општините Лозово, Карбинци, Делчево, Македонска Каменица, Конче и Кратово.

Проект за управување на сливот на река Брегалница (јули - август 2014): Модератор на форум во заедницата во општините Лозово, Конче и Кратово.

Фасцилитаторски способности

Повеќегодишно искуство во фацилитација на работилници и настани со учество на поголем број на учесници.

Комуникациски и презентациски способности

Испорака на поголем број на обуки наменети за претставници од локалната самоуправа и различни граѓански групи во Македонија.

Други вештини
Возачка дозвола да

Останато искуство

Останато искуство