Запознај модератор

Веса Шкортова

Петнаесет годишно искуство во развој на локалните заедници и граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Искуство во менаџирање, ентузијазам и способност за работа во тим.
40 Years ZELS
Обучувач / Модератор / Фацилитатор; Консултант; Градење на капацитети; Проект и програм менаџмент; Искуство во проценка на организациските потреби, Спроведување на обуки; Раководење со проектен циклус, Стратешко планирање; Мониторинг и евалуација; Градење

Лични податоци

Име и презиме Aleksandar Jovanovski
Адреса Jordan Mijalkov 46/14
Skopje
Republika Makedonija
Телефони тел:
моб: +38970376677
факс:
Етничка припадност Makedonec
Дата и место на раѓање 1972-05-29
Skopje
Makedonija
Пол M

Работно искуство

Работодавец ОБСЕ - Организација за безбедност и соработка во Европа, Мисија во Скопје
Сектор Меѓуетнички односи
Период 2014-03-25 2014-12-31
Позиција Асистент на проект
Задачи и одговорности

Проектен асистент на проектот "Градиме мостови"

• Управување и администрација на проектот

Работодавец /
Сектор Јакнење на капацитети, Организациски менаџмент, Обуки, Консултантство
Период 2004-01-01 2014-12-03
Позиција Независен обучувач, консултант , модератор
Задачи и одговорности

Дизајнирање на обуки и материјали со цел да се задоволат потребите за обука на компаниите и спроведување на обуки во областите на експертиза; консалтинг за различни сектори и истражување на нивните потреби за обука; Управување и организирање на обуки, логистика; Евалуација на програми за обука во различни компании.

Работодавец Партнерство за протекција, превентива и промоција на Ромите во Бугарија, Македонија, Србија и Романија | Поддржано и помогнато од ABA ROLI
Сектор Човекови права, Малцинства, Обуки
Период 2011-09-03 2014-02-03
Позиција Проектен консултант
Задачи и одговорности
 • Координација на проектните активности, финансиско и наративно известување за спроведувањето на проектот според регулативите и одредбите на ABA ROLI
 • Овозможување на добро планирање на проектните активности, во координација со проектниот директор од Софија, во согласност со одобрените проектни планови и временски рокови.
 • Подготовка на сите програмски и финансиски извештаи
 • Учество во проектните состаноци и настани, доколку е потребно и на барање на проектниот директор од Софија.

Овозможување на внатрешна обука за раководење со програми и проекти за тимот на ДАЈА

Работодавец Македонија Експорт Консалтинг
Сектор Бизнис организациски менаџмент
Период 2011-01-03 2011-10-03
Позиција Консултант за организациски развој
Задачи и одговорности

Организирање и раководење на сите консултантски активности, обуки и активности за јакнење на капацитетите

 • Дизајнирање на портфолиото за обуки на Македонија Експорт Консалтинг
 • Работа со надворешни консултанти и обучувачи за подготовка, спроведување и набљудување на влијанието од спроведените обуки и програми за консалтинг.
 • Проценка на потребите на клиентите за консалтинг и обука (бирање на теми, материјали, учесници и обучувачи) координација и логистика на настаните и обуките.
Работодавец ОБСЕ Набљудувачката мисија во Скопје
Сектор Обуки
Период 2010-07-03 2010-09-03
Позиција Надворешен консултант и тренер
Задачи и одговорности

Тренер и надворешен консултант за краткорочната интервенција за јакнење на капацитети на невладината организација "Romaverzitas" од Скопје

 • Дизајнирани и спроведени 3 обуки: "Раководење со проектен циклус", "Пишување на Проект" и "Прибирање на финансиски средства"
 • Обезбедено менторство на учесниците на обуките, членовите на "Romaverzitas"
 • Напишан наративен извештаи и препораки за секоја интервенција
Работодавец ОБСЕ Набљудувачката мисија во Скопје
Сектор Обуки, Образование
Период 2010-03-03 2010-12-03
Позиција Координатор на проект
Задачи и одговорности

Проектен координатор на проектот "Промовирање на мултикултурализмот во образованието"

 • Координирање, следење и раководење на сите проектни активности
 • Дизајнирани и спроведени обуки за "Проактивен приод во дизајнирањето на мултикултурни воннаставни активности во училиштата"
 • Одржување и ажурирање на база на податоци на основните и средните училишта
Работодавец Центар за институционален развој (ЦИРа)
Сектор Обуки
Период 2007-05-03 2010-01-03
Позиција Координатор за Градење на капацитети
Задачи и одговорности
 • Организирање и координирање обуки за градење на капацитетите, активности и настани
 • Дизајнирање и имплементирање на ЦИРа програмските активности
 • Придонес за стратегијата на ЦИРа и планирање на активности, вклучувајќи ги и прибирање на средства преку пишување на предлог проекти
 • Тренинг на колеги во градењето здрав, конструктивен и искрен работен односи со другите тимови
 • Континуирано следење на развојот на настаните во областа на обуките, новите содржини и методи за градење на капацитетите
 • Тесна соработка со ЦИРа тренери и надворешни консултанти во изработката, испораката и следење на влијанието на програмите за обука
 • Оценка на потребите за обука кај клиенти (избор теми за обука, идентификување соодветни материјали за обука, идентификување соодветни учесници на обуките).
 • Оценка на влијанието од програми за обука
 • Координирање и логистика на обуки
 • Поддршка кон дизајн и фацилитирање на состаноци и други настани со претставници на организации, групи или институции
 • Комуникација со донаторите, држејќи ги информирани за спроведувањето на програмите, вклучувајќи и подготовка на наративните и финансиски извештаи
Работодавец Американска адвокатска асоцијација - Централно Европска и евроазиска правна иницијатива (АБА / ЦЕЕЛИ), УСАИД Вашингтон
Сектор Јакнење на капацитети, Организациски менаџмент, Обуки, Консултантство
Период 2004-07-03 2006-10-03
Позиција Регионален советник за градење на институции (РИБА) за Македонија, Бугарија и Косово
Задачи и одговорности
 • Тесна соработка со CEE RIBA директор и RIBA со седиште во Сараево и Белград зa да се подобри организацискиot развоeн капацитет и професионални вештини за управување на назначените ЦЕЕЛИ партнери
 • Одговорен за програмски активности во Македонија, Бугарија и Косово
 • Организирање и одржување на локалната РИБА канцеларија, програмата и материјалите за обука, како и на датотеки и бази на податоци
 • Самостојно и заеднички развивање и спроведуваат работилници и семинари (содржина и продукт)
 • Фацилитирање состаноци, работилници, семинари и други настани
 • Организирани и спроведени (заедно со ЦЕЕЛИ партнери од регионот), вкупно 25 работилници
Работодавец Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Сектор НВО, Локална самоуправа, Обуки
Период 2002-03-03 2006-07-03
Позиција Проектен соработник и тренер
Задачи и одговорности
 • Помош во водењето на програмата "Оспособување на заедниците и институциите" - ОЗИ, фокусирајќи се на јакнење на локалната заедница и капацитети во руралните средини
 • Воспоставено односи со релевантните фактори во оваа поле на интерес (медиуми, владини институции, невладини институции, итн)
 • Дизајнирани и спроведени обуки за Раководење со проектен циклус; институционално зајакнување / Стратешко планирање; Прибирање на фондови; Лобирање и застапување, и други скроени курсеви и работилници за претставници на заедниците и институциите (локална самоуправа, јавните комунални претпријатија и локалните невладини организации
 • Самостојно и заеднички организирани, водени и дизајнирани преку 30 работилници / обуки
Работодавец Children's Aid Direct (ЦАД)
Сектор Проектен менаџмент
Период 1999-09-03 2002-03-03
Позиција Асистент на проект
Задачи и одговорности
 • Развивање на иницијативи во заедницата за спортски проекти, овозможувајќи им на младите луѓе да ги развијат независноста и лидерски вештини
 • Спроведување тимски активности за деца со посебни потреби, обезбедување соодветни средства за да се стимулира радоста, резултатите и успехот
 • Воведени нови начини за возрасни / наставници во спортот образование за работа со младите луѓе од посебни потреби
 • Активно раководење во проектот за уметност, драма, спортски и музички активности за деца со посебни потреби, воспитно запоставени деца, сираци, и деца на улица
 • Помош во дистрибуцијата на помош за бегалци, семејства домаќини и социјални случаи, во соработка со други локални невладини организации

 

Образование

Дата и место 1991-10-03, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Дипломиран Инжинер Архитект
Стекнати вештини Проектирање
Институција Архитектонски Факултет, Универзитет Кирил и Методиј, Скопје
Ниво на класификација Високо образование

Тренинг

Период 2013-05-03 - 2013-05-05
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Обука за сертификација на модератори за Форуми во заедниците

Модераторски вештини

Институција ЗЕЛС
Период 2012-08-10 - 2012-08-13
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Тренинг за модерирање на буџетски форумски проецес

Институција СДЦ, ЗЕЛС
Период 2011-07-03 - 2011-07-05
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Тренинг за модератори на проектен форумски процес

Институција СДЦ, ЗЕЛС

Лични вештини

Native Language
Јазик Македонски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Англиски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Српски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично

Клучни квалификации

Модераторски способности

Ноември – декември 2013

Модератор на независен општински буџетски форум во Пробиштип

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на ко-модератор, оперативни групи и работни групи, Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Месечно известување

октомври – декември 2013

Модератор на независен општински буџетски форум во Конче

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на ко-модератор, оперативни групи и работни групи, Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Месечно известување

Септември 2011 – февруари 2013

Модератор на Форумот на заедницата во Општина Конче (буџетски форум), Oпштина Градско (проектен форум), како дел на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) програма - Форуми во заедницата. Ангажирани од страна на партнер надгледува спроведувањето на SDC "Организација за одржлив развој - АЛКА"

Управување со форумскиот процес во целина, вклучувајќи координација на ко-модератор, оперативни групи и работни групи,  Координација на активностите во меѓу форумските сесии; Обезбедување помош за работните групи во процесот на дизајнирање и пишување на предлог проекти; Месечно известување

Фасцилитаторски способности

Фацилитирање на голем број на настани од стратешки аспект за владини институции и граѓански организации.

 

Комуникациски и презентациски способности

Секојдневната работа и долгогодишното искуство во областа на обуките резултираат со одлични комуникациски и презентациски вечтини.

Други вештини
Возачка дозвола А, А1 и Б категорија

Останато искуство

Останато искуство