Лични податоци

Име и презиме Драгана Митровиќ
Адреса „Широк Дол“ 3а/9
Штип
Македонија
Телефони тел:
моб: 078 378 031
факс:
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1975-10-21
Штип
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец ЕМОТИКОН дооел Штип
Сектор Kонсултантски услуги и обуки
Период 2009-10-16 2014-12-24
Позиција Управител
Задачи и одговорности
 • дизајн и испорака на обуки 
 • консултантски услуги за приватни и правни лица
 • управување со фирмата 
Работодавец Различни организации и институции
Сектор Граѓански, јавен и приватен сектор
Период 2003-01-16 2014-12-31
Позиција Различни позиции
Задачи и одговорности

Учество во спроведување на различни проекти и програми на различни здруженија (ХОПС - Скопје, Коалиција на Младински организации СЕГА, ИнСоК - Скопје, МОСТ - Скопје, Нов Живот - Штип, ППЦ - Штип, РНВО Рома 2002, ИДЕА ОК Скопје, Публик ДОО Скопје, и др.) и институции (НУБ „Гоце Делчев“ - Штип, Општина Карбинци) како проект координатор, менаџер, администратор, консултант или член на проектен тим на друга позиција...

(По потреба можам да доставам детална листа на проекти на кои сум работела, заедно со опис на работни задачи.)

Образование

Дата и место 1993-10-24, Штип, Македонија
Стекната титула Одделенски наставник
Стекнати вештини
Институција Виша Педагошка Академија „Гоце Делчев“ - Штип
Ниво на класификација

Тренинг

Период 2010-10-24 - 2011-12-24
Место Замун, Србија
Стекнати вештини

Успешно завршен модул за управување со човечки ресурси (по модули од Кембриџ) - Certified Human Resources Manager

Институција Link Group – Business Academy – Zemun
Период 2000-01-24 - 2014-11-24
Место , Македонија
Стекнати вештини

Комуникациски вештини; Стратешко планирање; Културни политики; Интеркултурно учење; Планирање и пишување на проекти; Проектна евалуација; Fundraising; PR; Административно и канц.работење итн..

Институција Различни организации
Период 2001-11-24 - 2012-11-24
Место , надвор од Македонија
Стекнати вештини

Студиски патувања: „Регрутација на волонтери во македонски ГО“, Флорида, САД, 2001; „Посета на библиотеки кои управуваат со Инфо-Бус програми“, Данска, 2006 и други...

Институција Различни институции

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање C2 (proficient user)
Читање С2 (proficient user)
Усна интеракција C1 (proficient user)
Усна продукција C1 (proficient user)
Јазик Српски
Слушање C2 (proficient user)
Читање C2 (proficient user)
Усна интеракција C1 (proficient user)
Усна продукција C1 (proficient user)
Јазик
Слушање
Читање
Усна интеракција
Усна продукција

Клучни квалификации

Модераторски способности
 • Сертификат за Модератор на Форуми во заедницата (ЗЕЛС, 2014 год.)
 • Програма Форуми во заедницата: Kомодератор на форум во заедницата во Општина Карбинци (март - декември 2008).
 • Проект за управување на сливот на река Брегалница (август - октомври 2013): Комодератор на форум во заедницата во општината Карбинци; логистичка поддршка на модераторот во општините Лозово, Делчево, Македонска Каменица, Конче и Кратово.
 • Проект за управување на сливот на река Брегалница (јули - август 2014): Модератор на форум во заедницата во општините Карбинци и Пробиштип.

 

 • Искуство во модерирање и на други настани (тркалезни маси, конференции).
Фасцилитаторски способности

Повеќегодишно искуство во фацилитација на различни настани (обуки, работилници) и процеси (за стратешко и акциско планирање) со голем број на учесници, како и со различни целни групи.

Комуникациски и презентациски способности

Одлични комуникациски и презентерски вештини стекнати преку формалното образование (одделенски наставник), неформалното образование (обуки и семинари) и преку долгогодишна работа во граѓанскиот сектор како едукатор, фацилитатор и презентер (на стихови и проза).

 • Способност за чист говор и јасна дикција;
 • способност за испорака на јасни презентации;
 • способност за набљудување и активно слушање;
 • способност за мотивирање на публиката на интеракција;
 • способност за превенирање на конфликтни ситуации...
Други вештини
 • Познавање на работа со компјутер (Microsoft Office, Internet апликации) и опрема (компјутер, принтер, фотокопир, факс).
 • Организациски вештини и способности (искуство во менаџирање на различни тимови и проекти);
 • Способност за организација и логистика на различни видови настани);
 • Искуство во административно и канцелариско работење...
Возачка дозвола /

Останато искуство

Останато искуство

Волонтерско искуство:

 • 1998 – 2006 – Литературен клуб „Искра“ – Штип – различни волонтерски позиции (презентер на стихови, Потпретседател /2000-2002/, Претседател /2002-2004/, Член и претседател на Уредувачки одбор, техничко уредување на публикации издадени во споменатиот период, тековно, неактивен член;
 • 2000 – 2006 – Здружение за борба против малигни заболувања „Нов Живот“ – Штип – различни волонтерски позиции (административен асистент, тренер на волонтери, координатор на проекти и програми...);
 • Октомври 2005 – (тековно) – Коалиција на младински организации СЕГА – Регионален асистент во регионална канцеларија во Штип (учество во различни активности, проекти, работни групи...);
 • Септември 2005 – (тековно) – Младински Клуб – Штип – еден од оснивачите и Извршен директор на организацијата (административни работи, управување, прибирање на средства, координација на проекти и активности, односи со јавноста, волонтерска програма...);
 • Волонтерски ангажмани и во други организации и институции (Младинска организација ВОДА плус - Штип, Младински Волонтерски Клуб - Карбинци, СОНЦЕ - Тетово), член на работни групи и тела за различни активности за О.Штип/Совет (Ден на дрвото 2008, КТ за АП за еднакви можности, Локален економско социјален совет, РГ за ревизија на ЛЕР стратегија, ОГ за Форум на зедниците...)

 

Публикации:

 • Автор на текстови од областа на Личен развој за 2 броја од е-весникот Емотикон, 2011, Емотикон дооел Штип;
 • Ко-автор и уредник на Прирачник за врснички едукатори „Дрогата – Убиец на младите“, 2010, СВР – Штип; 
 • Ко-автор и уредник на Прирачник за едукатори „Превенција на младинското здравје“, 2008, Општина Карбинци;
 • Еден од авторите и уредник на Монографија на ЛК „Искра 1974 – 2004“, 2004, Литературен клуб „Искра“ – Штип;
 • Еден од авторите и уредник на „Прирачник за развивање на програми за волонтери“, 2011, Ѕ.О.Ѕ. - Куманово;
 • Автор на поетска книга „Времиња, страсти и гревови“, 2000, Радовиш;
 • Учество во подготовка и на други публикации и брошури за потребите на различни проекти...