Запознај модератор

40 Years ZELS
Петнаесет годишно искуство во развој на локалните заедници и граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Искуство во менаџирање, ентузијазам и способност за работа во тим.

Лични податоци

Име и презиме Веса Шкортова
Адреса „Васил Главинов“ 87
Велес
Р.Македонија
Телефони тел: 043 243 005
моб: 070 226 025
факс:
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1968-09-17
Велес
Р.Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец Фондација за локален развој и демократија „Фокус“
Сектор Граѓанско општество
Период 2007-03-01 2014-12-29
Позиција Извршна директорка
Задачи и одговорности

Менаџирање со организацијата, реализација на стратегијата и организациските цели и управување и развој на човечките ресурси. 

Работодавец Фондација Институт отворено општество Македонија
Сектор Граѓанско општество
Период 2000-03-01 2006-02-28
Позиција Локална координаторка на Центар за поддршка на НВО-Велес
Задачи и одговорности

Подготовка и реализација на годишни планови, организирање семинари за развој на НВО, советување (пишување проектни апликации, подготовка на наративни и финансиски извештаи, основање и регистрирање на НВО), мониторинг на имлементација на проекти на грантисти и превод на материјали за потребите на Центарот.

Проект финансиран од Швајцарска Агенција за развој и соработка и ФИООМ

Работодавец Дански совет за бегалци
Сектор Граѓанско општество
Период 2005-01-05 2007-03-31
Позиција Консултантка за развој на капацитети и организациски развој на НВО
Задачи и одговорности

Примена на алатки за самопроценка, испорака на обуки и менторство за подготовка и спроведување на развојни организациски планови на поголеми мрежи на граѓански организации.

Проект финансиран од ЕУ и менаџиран од Европска агенција за реконструкција

Образование

Дата и место 2008-09-10, Штип, Р.Македонија
Стекната титула Дипломиран професор по предучилишно воспитание и образование
Стекнати вештини Воспитно образовна дејност во предучилишно образование
Институција Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ и Универзитет „Гоце Делчев“-Штип
Ниво на класификација

Тренинг

Период 2000-02-01 - 2000-03-03
Место Скопје, Р.Македонија
Стекнати вештини

Обучувач

„Обука за возрасни-како учат возрасните“

Институција Институт за педагогија
Период 2001-02-01 - 2002-06-20
Место Белград, Р.Србија
Стекнати вештини

Обучувачка за развој на женски невладини организации

Организациски развој, родова анализа и застапување и лобирање

Институција Тим Три, Центар за граѓански иницијативи, Белград
Период 2005-03-01 - 2005-09-20
Место Скопје, Р.Македонија
Стекнати вештини

Процесно консултантство

Институција ДЕТРА Центар, Скопје

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски, Германски
Слушање солидно
Читање солидно
Усна интеракција солидно
Усна продукција солидно

Клучни квалификации

Модераторски способности

Модераторка во рамки на програмата Форуми во заедницата во општините:

Прилеп – 2006, проектен форум

Дебар - 2008, проектен форум

Ново Село 2009, проектен форум  

Струмица 2010, 2011 и 2014 буџетски форум

Босилово 2011, проектен форум

Могила 2012, буџетски форум

Гостивар 2012, буџетски форум

Тетово 2013, проектен форум

Фасцилитаторски способности

Одржани бројни обуки и работилници за претставници на невладини организации, општинска администрација, месни и урбани заедници и членови на општински Совети.

Фацилитирање работилници за идентификување граѓански приоритети при подготовка на општинските програми и буџет.

 

Комуникациски и презентациски способности

Завршена обука за напредно користење на Power Point и користење нови технологии

 

Други вештини

Одлични комуникациски способности и искуство во работа со сите етнички заедници (советничка во програмата „Подобрување на меѓуетничките односи во Р.М. од Март 2001-Март 3005, финансирана од Фондацијата „Крал Бодуен“, Чарс Стјуарт Мот и ФИООМ)

Возачка дозвола Б

Останато искуство

Останато искуство

Петнаесет годишно искуство во развој на локалните заедници и граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. 
Искуство во менаџирање, ентузијазам и способност за работа во тим.