Запознај модератор

40 Years ZELS
Проектен менаџмент; Развој и спроведување на проекти; Мониторинг, евалуација и известување за проекти и програми; Mодерирање и фацилитирање на процеси (форуми, дебати, конференции, итн.); Анкети, истражување, обуки и публикации

Лични податоци

Име и презиме Фисник Шабани
Адреса Липково бб
Куманово
Македонија
Телефони тел:
моб: 070 632 692
факс: fisnik-shabani@hotmail.com
Етничка припадност Албанец
Дата и место на раѓање 1986-04-29
Куманово
Македонија
Пол M

Работно искуство

Работодавец Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС
Сектор Граѓански сектор
Период 2011-10-05 2014-09-20
Позиција Соработник на проекти
Задачи и одговорности

Главни задачи и одговорности се обезбедување менаџмент и административна поддршка во координација, имплементација, контрола и завршување на предвидените активности во проектите, обезбедување конзистентност со стратегијата, обврските и целите на организацијата.

Учествува и тесно соработува со тимот на проектот одговорен за негово спроведување. Организирање и присуство на средби со клучните страни, партнери, чинители и други организации. Координација и спроведување на секојдневните активности на проектот, како што се:

 Обезбедување фазна и планска имплементација и координација на активностите на проектот

 Истражувачки проекти за социјална инклузија, обуки, дебати и конференции

 Предлагање и спроведување на соодветни процедури за работа, за усогласеност со политиките и постапките на проектот

 Обезбедување дека проектната документација е комплетна, актуелна и дека соодветно се чува

 Подготовка на документација за набавка на услуги и стоки за потребите на проектот,

 Следење и оценување на напредокот на проекти,

 Комуникација со партнерите, клучните страни, заинтересираните страни и донаторите

 Одржување на односи со јавноста и обезбедување медиумска покриеност

Работодавец Консалтинг за стратешки развој
Сектор Консултантство
Период 2014-09-20 2019-09-30
Позиција Координатор на проекти
Задачи и одговорности

Задачите и одговорностите на позицијата координатор вклучуваат обезбедување на менаџмент и административна поддршка во координацијата и спроведувањето на предвидените проектни активности во организацијата, обезбедување конзистентност со нејзината стратегија, обврски и цели.

Специфично проектниот координатор го координира целокупното спроведување на проекти, нивна подготовка и развој како и спроведување на клучните активности како што се координација, мониторинг, евалуација и известување за имплементацијата на проектите, потоа  истражувања, анкети и публикации итн.

Работодавец Единица за координација на форумите (Програма „Форуми во заедницата“)
Сектор Консултантство
Период 2014-09-20 2017-08-31
Позиција Координатор на програма
Задачи и одговорности

Одговорност на координаторот на програмата е да ги извршува разните програмски активности кои се дел од Програмата “Форуми во заедницата“. Координаторот е одговорен за целокупното спроведување на оваа програма. Тој дава придонес за развој на имплементацијата на Програмата. Одговорен е за редовна комуникација со партнерите на проектот. Координаторот овозможува поддршка во изборот на општините и оперативните тела; ја поддржува работата на Програмскиот одбор; ја олеснува работата на Единицата за координација на форумите (ЕКФ) и врши разни програмски задачи како што се: (темелни проверки / општински извештаи, подготвува месечни извештаи до ЕКФ, итн.) ги координира активностите на проектот, одржува контакт со партнерите на проектот, теренски посети на општините за форумските сесии и други активности за координација, олеснување на подготовката на основните истражувања и прирачници за програмата; 

Образование

Дата и место 2008-09-15, Тетово, Македонија
Стекната титула Дипломиран правник
Стекнати вештини
Институција Државен Универзитет во Тетово
Ниво на класификација
Дата и место 2016-11-01, Тетово, Република Македонија
Стекната титула Магистер по правни науки - Граѓанско право
Стекнати вештини
Институција Државен универзитет во Тетово
Ниво на класификација

Тренинг

Период 2008-01-01 - 2018-01-01
Место ,
Стекнати вештини

Модератори и комодератори, Програма „Форуми во заедниците“; Комуникациски алатки и меѓучовечка комуникација; Методологии на истражување; документи за јавни политики; Лидерство и ме

Институција

Лични вештини

Native Language
Јазик Албански
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Македонски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Англиски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично

Клучни квалификации

Модераторски способности

Сертифициран модератор во Програма „Форуми во заедниците„

Раководење на проектен Форум во општина Желино;

Координатор на Програма - Буџетски форуми (2014-2017) - Раководење, координација, обуки, вмрежување, мониторинг, евалуација, известување за 30 општини.

Развивање на обрасци и материјали потребни за целокупниот форумски процес.

Фасцилитаторски способности

Фасцилитирање на број на работилници, форуми и меѓуфорумски средби.

Комуникација, координација и соработка со различни вклучени страни.

Фасцилитарње на обуки, средби за вмрежување и јавни презентации.

Комуникациски и презентациски способности

Активен и флексибилен во комуникација и соработка со луѓе од различно етничко, верско или културно потекло, со почит кон различностите во општеството;

Родова свест и сензитивност, способност за интегрирање на родовиот аспект во различни задачи и активности;

Јавно говорење и презентации;

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Web) – напредно познавање

Графички апликации: Adobe (Photoshop); CorelDraw – основно ниво

Други вештини
Возачка дозвола

Останато искуство

Останато искуство

Организирање и реализација на обуки за раководење со проектен циклус, финансиски менаџмент, човекови права, регионална соработка, граѓанско учество, партиципативно буџетирање, добро владеење, менаџмент, итн.;

Активен и флексибилен во комуникација и соработка со луѓе од различно етничко, верско или културно потекло, со почит кон различноста во општеството;

Родова свест и сензитивност, способност за интегрирање на родовиот аспект во различни задачи и активности;

Превод (албански – македонски – англиски;

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Web) – напредно познавање;

Графички апликации: Adobe (Photoshop); CorelDraw;