Запознај модератор

Мартин Донев

Учество во програма Форуми во заедницата во повеќе општини; Модератор во програмата Форуми во заедницата; Модератор во „Проект за Управување со Речниот Слив на Брегалница„; Добитник на наградата АМБАСАДОР НА МИРОТ од Universal Peace Federation (UPF),;
40 Years ZELS
Дваесет годишно искуство во спроведување на проекти, односи со јавност и комуникации, спроведување обуки, организирање настани. Двегодишно искуство како новинар. Модератор на проектни, меѓуопштински и буџетски форуми во периодот од 2009 до 2015 година во

Лични податоци

Име и презиме Гонце Јаковлеска
Адреса ул. 6, бр. 104
Скопје
Македонија
Телефони тел: 02/3068 562
моб: 070/252 081
факс: -
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1969-07-13
Радовиш
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец ТВ Кобра - Радовиш
Сектор Медиуми
Период 1994-03-20 1996-02-28
Позиција Новинар и уредник на програма
Задачи и одговорности

Подготовка на вести и документарна програма.

Работодавец Македонски центар за меѓународна соработка ул. Никола Парапунов бр. 41а, Поштенски фах 55, 1060 Скопје, Македонија
Сектор Граѓанско општество
Период 1996-05-20 2016-05-30
Позиција Постар соработник за односи со јавност
Задачи и одговорности

- Раководење;

- Координатор на програмите Граѓански свет, Страници за меѓусебно разбирање и Кампањи за мобилизација на фондови:

 • Програмско планирање, раководење, набљудување и известување (вклучувајќи и финансиско известување);
 • Проценка на потребите и идентификација на проекти, формулација и спроведување;

- Одговорен соработник за односи со јавноста на МЦМС и на МРФП:

 • Комуникација со јавноста и медиумите;
 • Организација на прес-конференции;
 • Организација на промотивните настани;
 • Одговорен соработник и/или уредник на печатените и електронските изданија;
 • Одговорен уредник на месечното списание за граѓанското општество во Македонија „Граѓански свет“;
 • Организација на процесот за доделување на наградата за граѓанско општество и демократија и наградата за одржлив развој “Херт Јан ван Апелдорн”;
 • Веб-сајтови на МЦМС и на МРФП.

- Обучувач:

 • Анализа на потребите за обучување на корисниците,
 • Развој на курикулуми за обука,
 • Подготовка  организација на обука: материјали за обука, програма за обука, практични вежби, визуелни помагала помошните материјали, вежби за релаксација;

Испорака на обука за: односи со јавноста, комуникациски и презентациски вештини, обука за обучувачи.

- Модератор:

Од 2009 година има ангажман како модератор во програмата Форуми во заедниците во општините: Радовиш, Конче (меѓуопштински); Крива Паланка (проектен), Чешиново-Облешево (проектен), Василево и Босилово (меѓуопштински) и Македонска Каменица и Делчево (меѓуопштински).

Во 2014 беше ангажирана како модератор на проектот План за управување со речниот слив на реката Брегалница во општина Делчево. Во истата година беше ангажирана во буџетскиот форум во општина Крива Паланка, а во 2015 година во буџетскиот форум во општина Василево.

Како модератор, главните обврски биле:

 • Одговорна за управување со форумскиот процес на локално ниво
 • Модерирање на Форумските сесии (ја води/мeнаџира/мотивира групата и ја поттикнува на конструктивна дискусија, ги води/претседава со дискусиите, изнаоѓа методи за креирање на конструктивна атмосфера во групата)
 • Го менаџира процесот на иницијација и конституирање на Форумот и негово структурирање
 • Учествува во формирање на оперативната група и ја мониторира понатаму во нејзината работа
 • Ја поддржува и ја мониторира работата на комодераторот, оперативната група и работните групи
 • Поддршка на општината и оперативната група при подготовка на Форумски сесии
 • Учество во медиа активности (интервјуа за локални медиуми, инпут во форумскиот билтен)

Образование

Дата и место 1988-10-01, Белград, Република Србија
Стекната титула Дипломиран политиколог за меѓународно-политички односи
Стекнати вештини Политикологија – меѓународни односи и дипломатија
Институција Факултет за политички науки, Универзитет во Белград
Ниво на класификација Високо образование VII/1
Дата и место 2006-11-01, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Магистар по комуникации
Стекнати вештини Комуникологија
Институција Институт за социолошки и политичко–правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
Ниво на класификација Магистар

Тренинг

Период 1997-09-24 - 1997-10-04
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Набљудување и оценка

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 1998-04-06 - 1998-04-09
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Финансиско раководење 

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 1998-07-14 - 1998-07-18
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Институционален развој/Организациско јакнење

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 1998-09-09 - 1998-09-11
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Одржливост

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 1998-10-25 - 1998-10-29
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Градење тим

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 1999-03-09 - 1999-03-19
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Обука и фацилитација 

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 2002-07-08 - 2002-07-12
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Развој на човечки ресурси 

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 2002-09-18 - 2002-09-20
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Алокација на ресурси

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 2005-01-24 - 2005-01-28
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Индикатори

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија
Период 2005-06-26 - 2005-07-03
Место Бустени, Република Романија
Стекнати вештини

Мобилизација на ресурси

Институција Асоцијација „Можности“ - Романија
Период 2005-10-27 - 2005-10-30
Место Будимпешта, Република Унгарија
Стекнати вештини

Мобилизација на фондови

Институција Фондација за развој на граѓанското општество, Будимпешта, Унгарија
Период 2008-04-03 - 2008-04-05
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Застапување и лобирање (напредна обука)

Институција Управување на развојни фондации (MDF), Холандија и Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Период 2008-04-07 - 2008-04-08
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

ИСО 9001:2000 Стандардот за менаџмент со квалитет

Институција Басме, Скопје
Период 2009-05-27 - 2009-05-29
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Обука за модератори и ко-модератори за проектите на Форумите во заедниците и 

Обука за процесот на буџетирање во ЕЛС и спроведување на буџетски форуми во рамките на Форумите во заедн

Институција Единица за координација на форумите во заедниците (ЕКФ)
Период 2010-06-11 - 2010-06-13
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Обука за финансиско управување  

Институција Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Период 2014-03-18 - 2014-04-20
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Вештини за решавање проблеми при донесување одлуки  

Институција Универзитет Американ колеџ (enterprise), Скопје, Македонија

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично

Клучни квалификации

Модераторски способности

Програма Форуми во заедницата: Модератор на форум во заедницата (2009-2015) во општините: Радовиш, Конче (меѓуопштински); Крива Паланка (проектен), Чешиново-Облешево (проектен), Василево и Босилово (меѓуопштински); Македонска Каменица и Делчево (меѓуопштински); Крива Паланка (буџетски); Василево (буџетски).

Проект за управување на сливот на река Брегалница (јули – август 2014): Модератор на форум во заедницата во општина Делчево

Фасцилитаторски способности

Одлични фацилитаторски способности - фацилитација на работилници, конференции и други настани со поголем број учесници.

Комуникациски и презентациски способности

Одлични комуникациски вештини стекнати низ искуството како новинар и соработник за односи со јавноста

Одлични презентациски вештини. Таа е и обучувач на овие теми.

Други вештини

Организациски вештини:

Чувство за организирање, учество во организација и организација на дел од кампањите на МЦМС и МРФП:

- Извези во природа, влези во авантура! (МРФП/2015)

- 20 години МЦМС (МЦМС/2013)

- Западно Косово - на дофат (Kosova Perëndimore – më pranë se kurrë) (МРФП/2011-2012)

- 18 дена за 18 години МЦМС (МЦМС/2011)

            - Еден до друг - различни, а еднакви (МЦМС/2007-2008 г.)

            - Цело е кога има сé (МЦМС/1999-2001 г.)

            - Кажи ОК за МК (МЦМС/2005 г.)

- Организирање на процесот на пријавување, селекција, оценка на наградите што ги доделуваше МЦМС: Награда за граѓанско општество и демократија и Награда за одржлив развој “Херт Јан ван Апелдорн” вклучувајќи ја и свеченоста за доделување.

- Организација на делот за комуникација со медиумите и односите со јавноста на НВО Саемот (2001, 2002, 2004, 2005 и 2007).  

- Учество во организацијата на централниот настан на „Претприемач на годината“ (2011 и 2012)

- Учество во организацијата на централниот настан на доделувањето на Наградата за општествена одговорност на претпријатијата (2010, 2011, 2012)

Аналитички вештини:

Учествува во истражувања и самата е автор на истражувачки извештаи:

Стојанова, Д., Јаковлеска, Г., Клековски, С., (2011) Општествена одговорност на граѓаните, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)

Стојанова, Д., Јаковлеска, Г., Клековски, С., Нурединоска, Е., (2010) Самоперцепција за граѓанското општество, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС).

Клековски, С. ет ал. (2009) Општествена одговорност на граѓаните. Скопје, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС).

Клековски, С., Кржаловски, А., Саздовска, С., Јаковлеска, Г. (2008) Довербата во граѓанското општество. Скопје, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС).

Клековски, С. Кржаловски, А., Јаковлеска, Г. (2007) Општествената одговорност на граѓаните. Скопје, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС).

Клековски, С., Кржаловски, А., Саздовска, С., Јаковлеска, Г. (2006) Довербата, одговорноста за општествени потреби и прашања – Добротворството во Македонија. Скопје, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС).

 

Возачка дозвола Б категорија

Останато искуство

Останато искуство

Дваесет годишно искуство во спроведување на проекти, односи со јавност и комуникации, спроведување обуки, организирање настани. Двегодишно искуство како новинар. Модератор на проектни, меѓуопштински и буџетски форуми во периодот од 2009 до 2015 година во општините: Радовиш, Конче, Крива Паланка, Чешиново-Облешево, Василево, Босилово; Македонска Каменица и Делчево, Крива Паланка; Василево.