Запознај модератор

Валентина Чичева

Модератор за проектни форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците во општините Битола, Аеродром, Делчево, Шуто Оризари Модератор за буџетски форуми во рамките на програмата: Форуми во заедниците, Берово, Македонски Брод, Аеродром Консултант/о
40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Татјана Насевска - Додевска
Адреса М.Ш.Шарло 7/1-32
Скопје
Македонија
Телефони тел: /
моб: 071 296 683
факс: /
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1981-02-09
Скопје
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец ООУ "Браќа Миладиновци" с. Миладиновци - општина Илинден
Сектор Образование
Период 2008-02-12 2015-10-15
Позиција Психолог
Задачи и одговорности

Работните должности на психологот во основното училиште опфаќаат стручни работи за:

- запишување на учениците и следење на нивниот развој во основното училиште,

- следење на навременото вакцинирање на учениците,

- планирање на наставата и другата воспитно-образовна работа,

- развивање на програми, постапки и инструменти за вреднување на постигањата на учениците и самовреднување на училиштето,

- учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, - соработка со родителите,

- поддршка на работата на заедницата на учениците,

- примена на прописите за остварување на правата и должностите на учениците, напредувањето и изрекувањето на педагошки мерки за кршење на училишните правила и куќниот ред на основното училиште,

- поддршка на стручните активи на наставниците за изборот на учебниците и детските списанија и другата литература што се користи во училиштето,

 - организирање на педагошка и методска практика на студентите од наставничките факултети, - поддршка на наставниците за индивидуалната работа со учениците,

 - професионална ориентација на учениците,

- поддршка на наставниците за водење на педагошката документација и евиденција на основното училиште,

 - водење на педагошки картон за наставниците,

- организирање и фасцилитирање на работилници за деца, родители и наставници,

- организирање и фасцилитирање на обуки и семинари за наставниците,

- координирање на проекти,

- организирање на промотивни настани  на ниво на училиште и пошироко,

 - вмрежување со други училишта.

 

Работодавец Прва Детска Амбасада во Светот - Меѓаши
Сектор Невладин сектор
Период 2005-05-01 2006-10-31
Позиција Раководител на канцеларија, координатор на СОС телефонот за деца и млади, помлад соработник на проект
Задачи и одговорности

Планирање, организирање, координирање,раководење и советување.

Образование

Дата и место 2015-08-29, Скопје, Р Македонија
Стекната титула Гешталт психотерапевт
Стекнати вештини Психотерапија и советување.
Институција Гешталт Институт - скопје
Ниво на класификација
Дата и место 2014-10-14, Скопје , Р Македонија
Стекната титула Магистер на човечки ресурси
Стекнати вештини Планирање, организирање, водење, следење и контрола.
Институција Универзитет Св. "Кирил и Методиј" - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Ниво на класификација VII/2
Дата и место 2005-03-10, Скопје, Р Македонија
Стекната титула Дипломиран психолог
Стекнати вештини Вештини од областа на психологијата.
Институција Универзитет Св. "Кирил и Методиј" Филозофски факултет - Институт за психологија
Ниво на класификација VII/1

Тренинг

Период 2014-09-15 - 2015-06-15
Место Скопје, Р Македонија
Стекнати вештини

Интегрирано образование во воспитно образовниот процес.

Институција Нансен Дијалог Центар
Период 2008-08-15 - 2009-03-20
Место Сараево - Београд, Босна и Херцеговина и Србија
Стекнати вештини

Тренер за ненасилна разработка на конфликти.

Институција Центар за ненасилна акција

Лични вештини

Native Language
Јазик македонски
Слушање одлично
Читање одлично
Усна интеракција одлично
Усна продукција одлично
Јазик англиски
Слушање одлично
Читање одлично
Усна интеракција одлично
Усна продукција одлично

Клучни квалификации

Модераторски способности

Сертифициран модератор за Програмата ,, Форуми во заедницата,, спроведувана од  Зедницата на локални самоуправи на Република Македонија - ЗЕЛС со поддршка на Швајцарската агенција за соработка и развој - СДЦ.

Фасцилитаторски способности

Фасцилитирање на работилници, обуки и семинари со голем број на учесници.

Комуникациски и презентациски способности

Одлични комуникациски и презентерски вештини стекнати преку формалното и неформалното образование.

Други вештини

Организациски вештини, напредно познавање на работа со комјутер, административно работење, координирање на проекти итн.

Возачка дозвола Б

Останато искуство

Останато искуство

Член на оперативна група на Проектниот форум и Буџетскиот форум  во рамките на програмата „Форуми во заедницата„ финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC),а спроведувани во Општина Илинден.

Волонтерска работа и учество на проекти на Министерство за образование и наука, НВО сектор и Црвен Крст на Град Скопје.