Запознај модератор

40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Кристина Цветковска
Адреса 16-та македонска бригада 4-1/19
Скопје
Република Македонија
Телефони тел: 02/3 173 476
моб: 071 233 572
факс:
Етничка припадност Македонка
Дата и место на раѓање 1992-04-28
Скопје
Република Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец
Сектор
Период
Позиција
Задачи и одговорности

Образование

Дата и место 2011-09-15, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Дипломиран правник
Стекнати вештини Правни студии
Институција Правен Факултет „Јустинијан Први“ - Скопје
Ниво на класификација Високо образование
Дата и место 2014-11-03, Скопје, Република Македонија
Стекната титула Магистер по Право на интелектуална сопственост - во тек
Стекнати вештини Право на интелектуална сопственост (авторско право, патенти, трговска марка и сл.)
Институција Правен Факултет „Јустинијан Први“ - Скопје
Ниво на класификација Магистерски студии

Тренинг

Период 2015-05-26 - 2015-05-27
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Сертифициран Модератор на Форуми во заедниците, модераторски вештини, модерирање на буџетски форумски проецес, проектен, тематски, меѓуопштински форум

Институција Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС)

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски јазик
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Грчки јазик
Слушање Добро
Читање Добро
Усна интеракција Добро
Усна продукција Добро

Клучни квалификации

Модераторски способности
 • Способност за парафразирање,  поттикнување на луѓето да водат отворени дискусии, цитирање, собирање на идеи 
 • Развиени способности за неутралност
Фасцилитаторски способности
 • Развиени вештини за набљудување, активно слушање, поставување конкретни прашања за развивање на дискусија
 • Способности за организирање на работа со различен број на луѓе преку водење на состаноци, работилници, сесии според однапред подготвен план за работа
Комуникациски и презентациски способности
 • Одлични комуникациски и презентерски вештини стекнати преку формалното образование (дипломиран правник), неформалното образование (обуки и семинари)
 • Способност за набљудување и активно слушање
 • Способност за чист говор и јасна дикција
Други вештини
 • Познавање на компјутерски вештини ( Internet, Windows,  MS Office  –  Word, Excel, Power Point, Outlook )
 • Способност за работа  во група и под притисок
 • Способност за работа со сите етнички групи
 • Отвореност кон нови идеи и искуства
 • Интерес за пренесување на стекнатите знаења и вештини на други лица
 • Одговорност и посветеност за секој вид на работа
Возачка дозвола “Б“ - категорија

Останато искуство

Останато искуство

Практиканска работа во Адвокатска канцеларја “Фани Михајловска“ - Скопје 25.06 - 13.07.2012 година, 20.08 - 07.09.2012 година, 24.06 - 12.07.2013 година, 19.08 – 06.09 2013 година