Лични податоци

Име и презиме Ејуп Абази
Адреса 1 177
Скопје
Република Македонија
Телефони тел:
моб: 071 344 935
факс:
Етничка припадност Албанец
Дата и место на раѓање 1976-04-04
Скопје
Република Македонија
Пол M

Работно искуство

Работодавец О.У. „Наим Фрашери„ с. Студеничани
Сектор Јавен сектор
Период 2004-09-01 2009-12-31
Позиција Социолог
Задачи и одговорности
Работодавец Општина Студеничани
Сектор Јавен сектор
Период 2010-01-01 2015-07-06
Позиција Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
Задачи и одговорности

Образование

Дата и место 2003-10-01, Бурса, Република Турција
Стекната титула Магистер по филозофија на религијата
Стекнати вештини Магистер по филозофија на религијата
Институција Институт за социолошки науки „Универзитет Улудаг„ Бурса, Р. Турција
Ниво на класификација Магистерски студии

Тренинг

Период 2015-05-26 - 2015-05-27
Место Скопје, Република Македонија
Стекнати вештини

Обука за модерирање на форуми во заедницата

Институција Заедница на единиците на локална самоуправа - ЗЕЛС

Лични вештини

Native Language
Јазик Албански
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Македонски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Турски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлично
Усна продукција Одлично
Јазик Англиски
Слушање Добро
Читање Добро
Усна интеракција Добро
Усна продукција Добро

Клучни квалификации

Модераторски способности

Одлични способности за модерирање и водење на форумските сесии

Неутралност и рамноправност кон сите учесници

Ориентација на дебатата кон очекуваните резултати

Фасцилитаторски способности

одлични вештини за поттикнување на учесниците за активно учество

способност за охрабрување на учесниците за искажување на нивните предлози и идеи

Комуникациски и презентациски способности

модерирање и водење на јавни настани

Други вештини
Возачка дозвола Б

Останато искуство

Останато искуство

Солидни познавања околу функционирањето на локалната самоуправа, нејзините извори за финансирање, надлежности итн.

Искуство во подготовка на проектниот форум во Општина Студеничани

Општински координатор на буџетскиот форум во Општина Студеничани