Запознај модератор

Мартин Донев

Учество во програма Форуми во заедницата во повеќе општини; Модератор во програмата Форуми во заедницата; Модератор во „Проект за Управување со Речниот Слив на Брегалница„; Добитник на наградата АМБАСАДОР НА МИРОТ од Universal Peace Federation (UPF),;
40 Years ZELS
Општински координатор на еден проектен и еден буџетски форум

Лични податоци

Име и презиме Лидија Митовска
Адреса ,,Наско Тамбурков,, 19
Крива Паланка
Македонија
Телефони тел:
моб: 075 368 077
факс:
Етничка припадност македонка
Дата и место на раѓање 1969-11-03
Неготино
Македонија
Пол Ж

Работно искуство

Работодавец Општина Крива Паланка
Сектор Одделение за јавни дејности, економски развој и развој на информатичка технологија
Период 2007-06-01 2007-06-01
Позиција С. ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ
Задачи и одговорности
 • Го промовира управувањето со квалитет во Општина Крива Паланка и презема активности со цел воспоставување и воведување на активностите и процесите дефинирани во стандардите и инструментите за управувањето со квалитет.

 • Информирање на јавноста согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Редовно ажурирање на листата на  информации од јавен карактер на општина Крива Паланка;
 • Координирање на активностите согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите во општината. Подготовка на акциони планови за еднакви можности како и  годишни оперативни програми. Континуирана грижа за реализација на одредбите од Законот за еднакви можности, како и  планирање, подготовка и реализирање на конкретни проекти;
 • Реализација на активности во рамки на организационите  одбори на традиционалните меѓународни културни манифестации, формирани со решение од Градоначалникот  и Советот на Општина Крива Паланка и тоа- Меѓународниот теататарски фестивал ,, Св. Јоаким Осоговски,, кој се одржува од 15-ти  до 21ви, септември во годината.
 • Учество во планирањето и подготовската на развојни документи, планови и репрезентативни активности на општината како дел од тимот за ЛЕР во општината;
 • Континуирана реализација на активности како координатор на ЕУ инфо точката во Крива Паланка  и како  член на мрежата на инфо центрите и ЕУ инфо точките  во Р. Македонија.
 • Координатор  на  активностите на општинскиот услужен центар/ воведување  на едношалтерски принцип на работа;
 • Фацилитирање работилници за идентификување граѓански приоритети при подготовка на општинските програми и буџет;
Работодавец Општина Крива Паланка
Сектор Одделение за општествени дејности, локален економски развој и информатичка технологија
Период 2004-08-16 2007-06-01
Позиција Самостоен референт за канцелариско и архивско работење
Задачи и одговорности
 • Раководење со архивското и канцелариското работење во Општината;
 • Координатор на активностите на центарот за информирање на граѓани во општината;
 • Раководење со проектен циклус ( подготовка, аплицирање и имплементирање на проекти од локален, регионален, национален и меѓународен карактер);
 • Учество во планирањето  на развојни и  стратешки документи на општината;
 • Организација на настани и протоколарни општински  активности;
Работодавец Совет на Општина Крива Паланка
Сектор
Период 2000-10-01 2005-03-01
Позиција Советник во Советот на Општина Крива Паланка
Задачи и одговорности
 • Учество во работата и одлучувањето на советот на општината;
 • Член на неколку работни тела и стручни тимови формирани од Советот  на Општина Крива Паланка за потребите на локалната заедница;
 • Координатор  на тимот за заштита и валоризација на историското културно наследство во општината;
 • Член на работна група во подготовката на  ЛЕАП-от на Општина Крива Паланка;
 • Член на тимот за подготовка на Стратешки план за локален економски развој на Општина Крива Паланка 2002 - 2007;
Работодавец ЕЛС И УСАИД
Сектор
Период 2002-03-08 2004-08-16
Позиција Kоординатор на Центарот за информирање на граѓани во Општина Крива Паланка
Задачи и одговорности
 • Координирање на активностите на центарот за информирање на граѓани во Oпштина Крива Паланка;
 • Подготовка на годишните програми и акциони планови на центарот;
 • Континуирано ажурирање на дата базата на центарот;
 •  Непречена имплементација на основнaта функција  на центарот/ обезбедување и публикација на информации за надлежностите и одговорностите на:
 • Градоначалникот;
 • Советот на општината;
 • Управните и административните органи на општината;
 • Организационата поставеност на општината;
 •  Контакт информации за градските органи, комуналните услуги на јавните претпријатија од Крива Паланка;
 • Одлуки и други акти донесени од страна на советот, градоначалникот и другите општински органи;
 • Надлежности и  одговорности на подрачните единици на министерстват;а
 • Информација за локални невладини организации;
 • Меѓународни проекти во Македонија;
 • Информации за регионални саеми, конференции, културни и спортси манифестации, и
 • Многу други корисни информации.
Работодавец
Сектор
Период 2011-07-01 2011-07-02
Позиција
Задачи и одговорности

Образование

Дата и место 2011-11-11, Битола, Македонија
Стекната титула Дипломиран јавен администратор
Стекнати вештини Студиите по јавна администрација овозможуваат стекнување на знаење за областите: право, економија, менаџмент,политички науки, односи со јавноста, човечки ресурси,ЕУ интеграции и странски јазици
Институција Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, Универзитет Свети Климент Охридски, Битола
Ниво на класификација VII

Тренинг

Период 2015-05-26 - 2015-05-27
Место Скопје , Македонија
Стекнати вештини

Сертифициран модератор на форуми во заедницата

Институција Единица за кооординација на форумите и ЗЕЛС
Период 2015-05-07 - 2015-05-08
Место Охрид , Македонија
Стекнати вештини
 • Oбука за комуникација кај проектите што ги финансира ЕУ
 • Главен акцент и стекнување нa знаење за техниките на комуникација кај проектите што ги финансира ЕУ, како и за обезбедувањ
Институција ЕУ ИНФО ЦЕНТАР, Делегација на ЕУ во Мкедонија
Период 2012-03-14 - 2012-03-15
Место Пробиштип, Македонија
Стекнати вештини
 • Обука за подготовка  на проектни апликации  за ИПА фондовите.
 • Потребата од креирање на политики, методи и техники за подобра апсорбција на ИПА фондовит
Институција Институт за Демократија, Социетас Цивилис- Скопје
Период 2012-05-01 - 2012-05-01
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини
 • Семинар за интегрирање на половата еднаквост во управувањето на еднаквоста меѓу мажите и жените.
 • Ставен главен акцент на  одредбите од Законот за еднакви можности.
Институција МТСП, УНДП и ФИИОМ
Период 2011-07-01 - 2011-07-02
Место Скопје , Македонија
Стекнати вештини

Обука за односи  со јавноста 

Методи и техники за интерна и екстерна коуникација, вест, соопштение, прес конференција, брифинг.

Институција Институт за медиуми Скопје
Период 2010-09-05 - 2010-09-05
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини
 • Обука за  социјален менаџмент;
 • Социјален менаџмент со осврт на ранливите групи во општеството ( самохрани родители, стари лица, млади со асоцијално однесување);
Институција Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет, Универзитет Свети Кирил и Методиј, Скопје
Период 2009-06-01 - 2009-06-01
Место Охрид , Македонија
Стекнати вештини
 • Семинар ,, Клучни активности за успешно спроведување на процесот на децентрализација,,;
 • Изучување на ефикасни меѓународни практики прилагодени на спецификите и капацитетите на ло
Институција Finnish Consulting Group, international finansiran od delegacijata na EU vo Makedinija
Период 2008-08-02 - 2008-08-03
Место Струга , Струга
Стекнати вештини
 • Обука за  управување  со човечки ресурси
 • Развој на високо квалитетни услуги за граѓаните; Односи со јавноста;

Институција Finnish Consulting Group, international finansiran od delegacijata na EU vo Makedоnijаa
Период 2008-04-05 - 2008-04-06
Место Косоврасти, Македонија
Стекнати вештини
 • Стратешки менаџмент на човечки ресурси; Анализа и дизајн на работни места; Екипирање ( регрутирање и селекција); Проценка на изведбата и мотивирање на вработените;
Институција Finnish Consulting Group, international finansiran od delegacijata na EU vo Makedоnija
Период 2007-12-14 - 2007-12-13
Место Маврово, Македонија
Стекнати вештини
 • Тимови  и тимска работа; Организациски промени; Организациски дизајн;
Институција Finnish Consulting Group, international finansiran od delegacijata na EU vo Makedоnija
Период 2004-06-14 - 2004-07-18
Место Талин , Естонија
Стекнати вештини
 • e- Governance Academy,, training course on  ,,ICT and Management in Public Sector,,

 • Management in Public Sector,,

Институција ,,E-Governance Academy,, of Estonia
Период 2003-10-24 - 2002-02-18
Место Скопје, Македонија
Стекнати вештини
 • For having participated in the Distance learning Course;
 • Изучување на односите  со јавноста и институтот слободен пристап до информации од јавен карактер;

Институција The Workd Bank Country Office Skopje, Macedonia
Период 2003-10-11 - 2003-10-16
Место Варшава , ПОЛСКА
Стекнати вештини
 • Training and Study Tour in Poland;
 • ,, Communication for Local Government,,

Институција ,,Partners Poland Foundation Program,, Warsaw

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање активно
Читање активно
Усна интеракција активна
Усна продукција активна

Клучни квалификации

Модераторски способности

Добри модераторски вештини и способности

Фасцилитаторски способности

Добри фасцилитаторски способности
 

Комуникациски и презентациски способности

Добри комуникациски вештини и презентациски способности

Други вештини

Способност за тимска работа, способност за работа под притисок, организациски способности.

Возачка дозвола Да

Останато искуство

Останато искуство

Модератор / Фацилитатор/ Обучувач - Раководење со проектен циклус, Стратешко планирање; Мониторинг и евалуација;Комуникација и односи со јавноста , Локална самоуправа и децентрализација, QMS аудитор -  ISO 9001: 2015

Модератор на еден проектен форум и два буџетски  во Општина Крива Паланка и буџетски форум во општина Кочани 

Десет  годишно практично искуство со формите на непосредно учество на граѓаните во одлучувачките процеси во заедниците.

Околу 8 годишно иускуство со форумските процеси. Координирање и управување со форумските процеси во целост.

Осумнаесет годишно искуство во развој на ЕЛС, демократските и децентрализациони процеси  во локалните  заедници.