Запознај модератор

40 Years ZELS

Лични податоци

Име и презиме Рубин Николоски
Адреса Селечка 8
Прилеп
Р. Македонија
Телефони тел: 047/232-800
моб: 075/322-323
факс: 047/203-818
Етничка припадност Македонец
Дата и место на раѓање 1985-11-05
Прилеп
Р. Македонија
Пол M

Работно искуство

Работодавец Центар за развој на Пелагониски регион
Сектор Меѓународна соработка и имплементација на проекти
Период 2011-03-17 2014-11-17
Позиција Раководител на одделение за меѓународна соработка и имплементација на проекти
Задачи и одговорности
 • Изготвување и реализација на проекти од областа на регионалниот развој, туризмот, трговијата, занаетчиството, животната средина, комуналната инфраструктура, меѓуопштинската соработка, економскиот развој, неформалното образование, комуналната сфера, прекугранична и меѓународна соработка, рурален развој, одржлив развој,
 • Учество во изготвувањето на планските документи: Програма и акциони планови за регионален развој на Планскиот регион
 • Иницирање и утврдување  на развојни и структурни приоритети како и основи и мерки  за водење на регионалната политика на Пелагонискиот плански регион
 • Следење на извршувањето на Програмата и плановите и давање предлог- мерки за нивно остварување
 • Анализа на тековните состојби, идентификација на проблемите и подготовка на проектна документација во доменот на регионалниот развој
 • Изготвување на стручно-аналитички и други материјали за Советот за развој на Пелагонискиот регион
 • Подготовка на Годишен извештај за работењето на ЦРППР и Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Пелагонискиот регион
Работодавец Регионална развојна агенција на Пелагонија - ПРЕДА ФОНДАЦИЈА
Сектор Туризам
Период 2010-01-14 2010-07-31
Позиција Асистент на проекто
Задачи и одговорности
 • Мапирање на туристичките потенцијали на Пелагонискиот регион
 • Оргнизација на работилници со засегнати страни во Пелагонискиот регион
 • Развој на платформата за развој на туризмот во Пелагониски регион
 • Имплементација на програмата за регионален развој 2008 – 2013
 • Анализа на секторот туризам во Пелагонискиот регион

Образование

Дата и место 2004-09-15, Охрид, Р.Македонија
Стекната титула Дипломиран менаџер по туризам и угостителство
Стекнати вештини
Институција Факултет за туризам и угостителство - Охрид
Ниво на класификација VII 1 степен

Тренинг

Период -
Место ,
Стекнати вештини
Институција

Лични вештини

Native Language
Јазик Англиски
Слушање Одлично
Читање Одлично
Усна интеракција Одлична
Усна продукција Одлична

Клучни квалификации

Модераторски способности
Фасцилитаторски способности
Комуникациски и презентациски способности
Други вештини
Возачка дозвола Б категорија

Останато искуство

Останато искуство