Njihe moderatorin

Daniella Andreska

Përvojë në menaxhimin e programeve, organizimit dhe financave, edukatë joformale, facilitim, konsultim, veprimtari më të gjatë se 15 vite në sektorin joqeveritar në programe të ndërlikuara dhe të shumëllojshme zhvillimore.
40 Years ZELS

Regjistri i moderatorëve të forumeve

Bojan Bojkoski

Përvojë tjetër

Më shumë ::

Fisnik Shabani

Më shumë ::

Vesa Shkortova

Përvojë pesëmbëdhjetë vjeçare në zhvillimin e bashkësive lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në sjelljen e vendimeve në nivel lokal. Përvojë në menaxhimin, entuziazmin dhe aftësinë për punën në grup.

Më shumë ::

Dragana Mitroviq

Më shumë ::