Njihe moderatorin

Elizabeta Gjorgjievska

■ Moderator i certifikuar i forumeve; (Forume buxhetore në komunat Kavadar dhe Konçe; Forume projektuese në komunën e Demir Kapisë dhe të Ilindenit) ■ Njohje e shkëlqyer e standardeve dhe procedurave të BE-së për bujqësinë dhe zhvillimin rural;
40 Years ZELS

Regjistri i moderatorëve të forumeve

Bojan Bojkoski

Përvojë tjetër

Më shumë ::

Fisnik Shabani

Më shumë ::

Vesa Shkortova

Përvojë pesëmbëdhjetë vjeçare në zhvillimin e bashkësive lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në sjelljen e vendimeve në nivel lokal. Përvojë në menaxhimin, entuziazmin dhe aftësinë për punën në grup.

Më shumë ::

Dragana Mitroviq

Më shumë ::