Njihe moderatorin

40 Years ZELS

Regjistri i moderatorëve të forumeve

Bojan Bojkoski

Përvojë tjetër

Më shumë ::

Fisnik Shabani

Më shumë ::

Vesa Shkortova

Përvojë pesëmbëdhjetë vjeçare në zhvillimin e bashkësive lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në sjelljen e vendimeve në nivel lokal. Përvojë në menaxhimin, entuziazmin dhe aftësinë për punën në grup.

Më shumë ::

Dragana Mitroviq

Më shumë ::