Njihe moderatorin

Valentina Çiçeva

Moderator për forume të projekteve në kuadër të programit: Forume në bashkësi në komunat Manastir, Aerodrom, Draçevë, Shuto Orizarë. Moderator për forume buxhetore në kuadër të programit: Forume në bashkësitë, Berovë, Makedonski Brod, Aerodrom Konsulent
40 Years ZELS

Të dhëna personale

Emër dhe mbiemër Sara Osmani
Adresë 20 Saraj 18
Shkup
R. e Maqedonisë
Telefon tel:
cel: 070 226-273
faks:
Përkatësi etnike Shqiptare
Data dhe vendi i lindjes 1974-07-02
Shkup
RM
Gjinia F

Përvojë pune

Punëdhënës Qendra për të drejtat e njeriut dhe zgjidhjen e konflikteve
Sektor shoqatë
Periudhë 2012-06-01 2014-10-18
Position Koordinatore për mbikëqyrje dhe evaluim të projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim
Detyra dhe përgjegjësi
Punëdhënës Fondacioni Shoqëri e hapur Maqedoni
Sektor OJQ
Periudhë 2003-09-02 2012-06-01
Position Koordinatore për projekte
Detyra dhe përgjegjësi

Koordinatore e disa aktiviteteve projektuese:

-qendra për përkrahje të OJQ-ve

-forume në bashkësi

-demitologji në 2001

Arsim

Data dhe vendi 1994-01-02, Shkup, RM
Titull i arritur Psikologe
Aftësi të arritura Psikologji
Institucioni Institut për psikolohji, Fakulteti Filozofik, Sh. Qirili dhe Metodi - Shkup
Niveli i klasifikimit VII
Data dhe vendi 1995-06-18, Shkup , RM
Titull i arritur Fakulteti pedagogjik - dega - arsimtar klase - gjuha shqipe
Aftësi të arritura kujdestar klase
Institucioni Fakulteti pedagogjik Sh. Kliment Ohridski
Niveli i klasifikimit VI

Trajnim

Periudhë 2013-08-18 - 2013-08-18
Vendi Shkup, RM
Aftësi të arritura

Trajnim për moderimin e forumeve në bashkësi

Institucioni

Aftësi personale

Native Language
Gjuha shqip
Dëgjim shkëlqyeshëm
Lexim shkëlqyeshëm
Interaksion oral shkëlqyeshëm
Produksion oral shkëlqyeshëm

Kualifikime kyçe

Aftësi moderuese

Aftësi të shkëlqyera në menaxhimin e forumeve në bashkësi dhe fusha të tjera

Aftësi fascilituese

Shkathësi të shkëlqyera përmes menaxhimit të aktiviteteve në grupe, nxitja e diskutimeve dhe të ngjashme
 

Aftësi komunikuese dhe prezantuese

Aftësi të shkëlqyera si pjesëmarrëse në trajnime, si trajnuese, ndërmjetëse dhe të ngjashme

Aftësi të tjera
Patentë Po

Përvojë tjetër

Përvojë tjetër