Njihe moderatorin

Martin Donev

Pjesëmarrje në programin Forume në bashkësi në më shumë komuna; Moderator në programin Forume në bashkësi; Moderator në “Projekt për menaxhim me pellgun e lumit të Bregallnicës„; Fitues i çmimit AMBASADOR I PAQES nga Universal Peace Federation (UPF)
40 Years ZELS
- Pjesëmarrje në Programin Forume në bashkësi në: Forumin projektues - Komuna e Berovës; Forum projektues - Komuna e Sveti Nikoles;Forum projektues-Komuna e Kratovës;Forum projektues - Komuna e Vallandovës ; Forum buxhetor - Komuna e Prilepit - Moderator

Të dhëna personale

Emër dhe mbiemër Lemana Latifoviq Bakiq
Adresë rr. 3 106
Shkup
R. e Maqedonisë
Telefon tel: /
cel: 070/543-657
faks:
Përkatësi etnike Boshnjake
Data dhe vendi i lindjes 1984-02-19
Shkup
Maqedoni
Gjinia F

Përvojë pune

Punëdhënës CIRa- Qendra për zhvillim institucional
Sektor Sektori civil
Periudhë 2009-07-10 2014-07-10
Position Bashkëpunëtore për zhvillim të bashkësive
Detyra dhe përgjegjësi

Koordinim i procesit të forumeve në komunat e zgjedhura në kuadër të Programit "Forume në bashkësi", i përkrahur nga Agjencioni zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim në Shkup. Pozita përfshin moderim të procesit të forumeve, si dhe koordinim me palët e interesuara lokale. Përgjegjësitë kryesore në vijim:

 • Udhëheqje e procesit të nisjes dhe vendosjes së forumit
 • Zgjedhje dhe emërim i bashkë-moderatorit dhe grupit operativ
 • Menaxhim gjithpërfshirës i procesit të forumit, duke përfshirë edhe koordinim dhe mbështetje për bashkë-moderatorin, grupin operativ dhe grupet punuese
 • Përgatitje e seancave të forumeve, duke përfshirë edhe takime individuale motivuese me pjesëmarrës kyçë dhe eskpertë të jashtëm
 • Moderim i seancave të forumeve
 • Koordinim i aktiviteteve për organizim të takimeve me grupet punuese ndërmjet seancave (të përbërë nga qytetarët dhe palët e interesuara lokale) dhe përkrahje gjatë fazës së zhvillimit të projekteve
 • Koordinim me përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale lidhur me organizimin e seancave të forumeve dhe sigurim i pjesëmarrjes së qytetarëve në vendim-marrje
 • Koordinim i fazës së implementimit të projekteve të zgjedhura të forumeve, i cili përfshin përkrahje dhe ndjekje të projekteve dhe koordinim me mbajtësin dhe partnerët e projektit.
 • Sigurim i ndihmës teknike dhe mentorim i realizuesve të projektit të forumit
 • Aktivitete individuale me mediat, intervista për mediat lokale, kontribut gjatë përpilimit të buletinit forumik
 • Përpilimi i raporteve

Arsim

Data dhe vendi 2007-06-28, Shkup , Maqedoni
Titull i arritur Punëtor social i diplomuar
Aftësi të arritura Aftësi të përfituara
Institucioni Universiteti "Sh. Qirili dhe Metodi", Fakulteti Filozofik, Shkup
Niveli i klasifikimit Niveli VII/1

Trajnim

Periudhë 2013-05-22 - 2013-05-23
Vendi Shkup , Maqedoni
Aftësi të arritura

Njohja e procesit të moderimit të Forumeve në bashkësi dhe posedimi i aftësive moderuese dhe fascilituese

Institucioni Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të RM-BNJVL
Periudhë 2013-05-15 - 2013-05-16
Vendi Shkup, Maqedoni
Aftësi të arritura

Aftësi moderuese dhe fascilituese

Institucioni Agjencioni zviceran për bashkëpunim dhe zhvillim-SDC përmes njësisë për koordinim të forumeve-NJKF
Periudhë 2013-05-16 - 2013-05-18
Vendi Shkup ,
Aftësi të arritura

Trajnim për moderatorë dhe bashkëmoderatorë

Teknika për mobilizim të pjesëmarrësve në seancat e forumeve, aftësive për moderim, orga

Institucioni Njësia për koordinim të forumeve

Aftësi personale

Native Language
Gjuha Maqedonisht
Dëgjim Shkëlqyeshëm
Lexim Shkëlqyeshëm
Interaksion oral Shkëlqyeshëm
Produksion oral Shkëlqyeshëm

Kualifikime kyçe

Aftësi moderuese

Aftësi për menaxhim të procesit të forumit dhe koordinim me grupin dhe të gjitha palët e përshira. Aftësi të zhvilluara për neutralitet dhe udhëheqje të diskutimit nën kontrollë gjatë seancave. Shkathtësi për dëgjim dhe kuptim, parafrazim, pragmatizëm dhe orientim ndaj realizim të rezultateve. Ndjeshmëri e zhvilluar ndaj gjinive dhe përkatësisë etnike.

Aftësi fascilituese

Aftësi për organizim të punës me numër të ndryshëm të njerëzve përmes udhëheqjes së takimeve, punëtorive, seancave me plan pune paraprakisht të përgatitur, me të cilin arrihet synimi i vendosur. Shkathtësi të zhvilluara për mbikëqyrje, dëgjim aktiv, parashtrim i pyetjeve konkrete për zhvillim të diskutimit, parafrazim dhe nxjerrje të konkluzioneve. Sigurim i përkrahjes për grupin duke siguruar udhëzime dhe informata, si dhe duke e udhëhequr grupin kah realizimi i qëllimeve dhe përcaktimi i konkluzioneve, si dhe hapave të ardhshme.

Aftësi komunikuese dhe prezantuese

Aftësi për identifikim të faktorëve të cilët mund të paraqesin pengesë në komunikim, shfrytëzim të teknikave për tejkalimin ose zvogëlimin e arsyeve që shkaktojnë pengesa në komunikim, interpretim dhe aplikim të porosive të bartura përmes gjuhës së trupit, aftësi për dëgjim aktiv dhe parashtrim i pyetjeve. Gjithë kjo e zmadhon mundësinë për informacion kthyes - feedback. Aftësi për përgatitje të prezentacionit konform rregullave për zhvillim dhe realizim të prezentacionit interaktiv, duke i përfshirë dëgjuesit në diskutim aktiv përmes parashtrimit të pyetjeve dhe duke u lënë hapësirë dëgjuesve të parashtrojnë pyetje.

Aftësi të tjera

Përvojë në planifikim dhe organizim të detyrave të përditshme operative, shkathësive për vendosje të qëllimeve të qarta dhe prioriteteve, si dhe kujdes për zbatim cilësor dhe në kohë të detyrave, aftësi të shprehura për punë në grup dhe nën presion, analitikë, përgjegjësi dhe vetë-menaxhim. Aftësi për planifikim dhe zbatim të projekteve konform planit të përcaktuar dhe buxhetit për punë, duke synuar në realizim të qëllimeve projektuese. Komunikim dhe koordinim me partnerë gjatë planifikimit dhe zbatimit të aktiviteteve projektuese dhe përpilimit të raporteve.

Aftësi të zhvilluara kompjuterike dhe punë me: Windows, МS Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook Express, Internet Explorer dhe e-mail softuer)

Patentë Kategoria B

Përvojë tjetër

Përvojë tjetër

- Pjesëmarrje në Programin Forume në bashkësi në:

Forum projektues – Komuna e Berovës
Forum tematik – Komuna e Sveti Nikoles                                                                                                                                 Forum projektues – Komuna e Gostivarit                                                                                                                                            Forum buxhetor – Komuna e Dibrës
Forum projektues – Komuna e Kratovës
Forum projektues – Komuna e Vallandovës
Forum buxhetor – Komuna e Prilepit
-    Moderator i procesit të forumeve në kuadër të Programit Forume në bashkësi:

Komunat:  Mavrovë dhe Rostushë, komuna Gazi Babë, komuna Shtip

- Koordinator i procesit të forumeve në komunën e Vevçanit  

Forum projektues – Komuna e Berovës
Forum tematik – Komuna e Sveti Nikoles                                                                                                                                 Forum projektues – Komuna e Gostivarit                                                                                                                                            Forum buxhetor – Komuna e Dibrës
Forum projektues – Komuna e Kratovës
Forum projektues – Komuna e Vallandovës
Forum buxhetor – Komuna e Prilepit
-    Moderator i procesit të forumeve në kuadër të Programit Forume në bashkësi:

Komunat:  Mavrovë dhe Rostushë, komuna Gazi Babë, komuna Shtip

- Koordinator i procesit të forumeve në komunën e Vevçanit  

Forum projektues – Komuna e Berovës
Forum tematik – Komuna e Sveti Nikoles                                                                                                                                 Forum projektues – Komuna e Gostivarit                                                                                                                                            Forum buxhetor – Komuna e Dibrës
Forum projektues – Komuna e Kratovës
Forum projektues – Komuna e Vallandovës
Forum buxhetor – Komuna e Prilepit
-    Moderator i procesit të forumeve në kuadër të Programit Forume në bashkësi:

Komunat:  Mavrovë dhe Rostushë, komuna Gazi Babë, komuna Shtip

- Koordinator i procesit të forumeve në komunën e Vevçanit