Njihe moderatorin

Valentina Çiçeva

Moderator për forume të projekteve në kuadër të programit: Forume në bashkësi në komunat Manastir, Aerodrom, Draçevë, Shuto Orizarë. Moderator për forume buxhetore në kuadër të programit: Forume në bashkësitë, Berovë, Makedonski Brod, Aerodrom Konsulent
40 Years ZELS
Përvojë njëzetvjeçare në zbatimin e projekteve, marrëdhënie me publikun dhe komunikime, realizim trajnimesh, organizim evenimentesh. Përvojë dyvjeçare si gazetare. Moderatore e forumeve projektuese, ndërkomunale dhe buxhetore në periudhën nga viti 2009 de

Të dhëna personale

Emër dhe mbiemër Gonce Jakovlleska
Adresë Rr. 6 Nr. 104
Shkup
Maqedoni
Telefon tel: 02/3068 562
cel: 070/252 081
faks: -
Përkatësi etnike Maqedonase
Data dhe vendi i lindjes 1969-07-13
Radovish
Maqedoni
Gjinia F

Përvojë pune

Punëdhënës TV Kobra - Radovish
Sektor Mediat
Periudhë 1994-03-20 1996-02-28
Position Gazetare dhe redaktuese programi
Detyra dhe përgjegjësi

Përgatitje e lajmeve dhe programit dokumentar

Punëdhënës Qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar, Rr. Nikolla Parapunov, Nr. 41a, Kutija postale 55, 1000 Shkup, Maqedoni
Sektor Shoqëria civile
Periudhë 1996-05-20 2016-05-30
Position Bashkëpunëtore më e vjetër për marrëdhënie me publikun
Detyra dhe përgjegjësi

- Udhëheqje

- Koordinatore e programeve "Bota e qytetarëve", Faqe për kuptueshmëri të ndërsjellë dhe Fushata për mobilizim të fondeve:

 • Planifikim programor, menaxhim, mbikëqyrje dhe njoftim (duke përfshirë edhe njoftim financiar)
 • Evaluim i nevojave dhe identifikim i projekteve, formulim dhe zbatim

- Bashkëpunëtore përgjegjëse për marrëdhënie me publikun në MCMS dhe MRFP:

 • Komunikim me publikun dhe mediat
 • Organizim të pres-konferencave
 • Organizim evenimentesh promovuese
 • Bashkëpunëtore përgjegjëse dhe/ose redaktuese e botimeve të shtypura dhe elektronike
 • Redaktuese përgjegjëse e revistës mujore për shoqërinë civile në Maqedoni "Bota e qytetarëve"
 • Organizim i procesit të ndarjes së çmimit për zhvillim të qëndrueshëm "Hert Jan van Apeldorn"
 • Ueb faqet e MCMS-së dhe MRFP-së

-Trajnuese:

 • Analizë e nevojave për trajnim të përdoruesve
 • Përpilim i planeve për trajnim
 • Përgatitje dhe organizim i trajnimeve: materiale për trajnim, programe për trajnim, ushtrime praktike, vegla vizuale, materiale për asistencë, ushtrime për relaksim

Realizim trajnimesh për: marrëdhënie me publikun, shkathtësi komunikuese dhe prezantuese, trajnim për trajnues.

 

- Moderatore:

Nga viti 2009 ka qenë e angazhuar si moderatore e programit Forumet në bashkësi në komunat: Radovish, Konçe (ndërkomunale), Kriva Pallankë (projektuese), Çeshinovë-Obleshevë (projektuese), Vasilevë dhe Bosilovë (ndërkomunale) dhe Makedonska Kamenicë dhe Dellçevë (ndërkomunale).

Në vitin 2014 u angazhua si moderator e projektit “Plan për menaxhim të rrjedhës lumore të lumit Bregallnicë në komunën e Dellçevës”. Po të njejtin vit u angazhua në forumin buxhetor në komunën e Kriva Pallankës ndërsa në vitin 2015 edhe në forumin buxhetor në komunën e Vasilevës.

Si moderatore, obligimet e saja themelore ishin të:

 • Mbajë përgjegjësi për menaxhimin e procesit forumik në nivel lokal
 • Moderojë seancat forumore (udhëheqë/nxisë grupin dhe diskutim konstruktiv, udhëheq me diskutimet, gjejë mënyra për krijim të atmosferës konstruktive në grup)
 • Menaxhojë procesin e iniciativës dhe konstituimit të forumit si dhe strukturimit të tij
 • Merr pjesë në formimin e grupit operativ dhe t’a mbikëqyrë punën e mëtejshme
 • Mbështesë dhe mbikëqyrë punën e bashkëmoderuesit, grupit operativ dhe grupeve punuese
 • Mbështesë komunën dhe grupin operativ gjatë përgatitjes së seancave forumore
 • Merr pjesë në aktivitete për mediat (intervista për mediat lokale, kontribut për buletinin forumor)

 

 

Arsim

Data dhe vendi 1988-10-01, Beograd , Republika e Serbisë
Titull i arritur Politikologe e diplomuar për marrëdhënie ndërkombëtare politike
Aftësi të arritura Politikologji - marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci
Institucioni Fakulteti për shkenca politike, Universiteti në Beograd
Niveli i klasifikimit Arsimi i lartë, VII/1
Data dhe vendi 2006-11-01, Shkup , Republika e Maqedonisë
Titull i arritur Magjistër i komunikimeve
Aftësi të arritura Komunikologji
Institucioni Instituti për hulumtime sociologjike dhe politiko-juridike, Universiteti Sh. Qirili dhe Metodi, Shkup
Niveli i klasifikimit Magjistër

Trajnim

Periudhë 1997-09-24 - 1997-10-04
Vendi Shkup , Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Mbikëqyrje dhe evaluim

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 1998-07-14 - 1998-07-18
Vendi Shkup , Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Zhvillim institucional/Përforcim organizativ

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 1998-04-06 - 1998-04-09
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Udhëheqje financiare

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 1998-09-09 - 1998-09-11
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Qëndrueshmëri

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 1998-10-25 - 1998-10-29
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Ndërtim i grupit

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 2002-09-18 - 2002-09-20
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Ndarje e resurseve

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 1999-03-09 - 1999-03-19
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Trajnim dhe facilitim

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 2005-01-24 - 2005-01-28
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Indikatorë/Tregues

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 2005-06-26 - 2005-07-03
Vendi Busteni , Republika e Romanisë
Aftësi të arritura

Mobilizim i resurseve

Institucioni Asociacioni "Mundësi" - Romani
Periudhë 2005-10-27 - 2005-10-30
Vendi Budimpeshta, Republika e Hungarisë
Aftësi të arritura

Mobilizim i fondeve

Institucioni Fondacioni për zhvillim të shoqërisë civile, Budimpeshta, Hungari
Periudhë 2008-04-03 - 2008-04-05
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Përfaqësim dhe lobim (trajnim avancues)

Institucioni Menaxhim i fondacioneve zhvillimor (MDF), Holandë
Periudhë 2008-04-07 - 2008-04-08
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

ISO 9001:2000 Standardi për menaxhim të kualitetit
 

Institucioni Basme, Shkup
Periudhë 2009-05-27 - 2009-05-29
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Trajnim për moderatorë dhe bashkëmoderatorë të projekteve të Forumeve në bashkësi dhe

Trajnim për procesin e buxhetimit të NJVL-ve dhe zb

Institucioni Njësia për koordinim të Forumeve në bashkësi (NJKF)
Periudhë 2010-06-11 - 2010-06-13
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Trajnim për menaxhim financiar

Institucioni Qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar (MCMS)
Periudhë 2014-03-18 - 2014-04-20
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Shkathtësi për zgjidhje të problemeve gjatë vendimmarrjes

Institucioni Universiteti Kolexhi Amerikan, Shkup, Maqedoni

Aftësi personale

Native Language
Gjuha Anglisht
Dëgjim Shkëlqyeshëm
Lexim Shkëlqyeshëm
Interaksion oral Shkëlqyeshëm
Produksion oral Shkëlqyeshëm

Kualifikime kyçe

Aftësi moderuese

Programi "Forumet në bashkësi": Moderatore e forumit në bashkësi (2009-2015) në komunat: Radovish, Konçe (ndërkomunale), Kriva Pallankë (projektuese), Çeshinovë-Obleshevë (projektuese), Vasilevë dhe Bosilovë (ndërkomunale), Makedonska Kamenica dhe Dellçevë (ndërkomunale), Kriva Pallankë (buxhetore) dhe Vasilevë (buxhetore).

Projekt për menaxhimin e rrjedhës së lumit Bregallnicë (korrik-gusht 2014): Moderatore e forumit në bashkësi në komunën e Dellçevës

 

Aftësi fascilituese

Aftësi të shkëlqyera facilituese - facilitim gjatë punëtorive, konferencave dhe evenimenteve tjera me më shumë pjesëmarrës.
 

Aftësi komunikuese dhe prezantuese

Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi të fituara gjatë përvojës si gazetare dhe bashkëpunëtore për marrëdhënie me publikun

Shkathtësi të shkëlqyera prezantimi. Është edhe trajnuese në këto tema.

Aftësi të tjera

Shkathtësi organizative:

Ndjenjë për organizim, pjesëmarrje në organizim dhe vetë organizim të një pjesë të fushatave të MCMS-së dhe MRFP-së:

- Dil në natyrë, hyn në avanturë! (MRFP/2015)

- 20 vite MCMS (MCMS/2013)

- Kosova perëndimore - më pranë se kurrë (MRFP/2011-2012)

- 18 vite për 18 vite MCMS (MCMS/2011)

- Pranë njëri-tjetrit - të ndryshëm, por të njejtë (MCMS/2007-2008)

- Gjithçka është kur gjithçka ekziston (MCMS/1999-2001)

- Thuaj OK për MK (MCMS/2005)

Organizim i procesit të aplikimit, përzgjedhjes, vlerësimit të çmimeve të ndara nga MCMS-ja: Çmim për shoqërinë civile dhe demokracinë dhe Çmim për zhvillim të qëndrueshëm “Hert Jan van Apeldorn” përfshirë këtu edhe ceremoninë e ndarjes së çmimeve.

 • Organizim i një pjesë të komunikimit me mediat dhe marrëdhëniet me publikun në Panairin e OJQ-ve (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dhe 2007)
 • Pjesëmarrje në organizimin e evenimentit qendror  “Ndërmarrësi i vitit” (2011 dhe 2012)
 • Pjesëmarrje në organizimin e evenimentit qendror të ndarjes së çmimit për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve (2010, 2011, 2012)

 

Shkathtësi analitike:

Është pjesëmarrëse në hulumtime dhe vetë autore e raporteve hulumtuese:

Stojanova, D., Jakovleska, G., Klekovski, S., (2011) Përgjegjësia shoqërore e qytetarëve, Qendra maqedonase për zhvillim ndërkombëtar (MCMS).

Stojanova, D., Jakovleska, G., Klekovski, S., Nuredinoska, E., (2010) Vetëpercepimi për shoqërinë civile, Qendra maqedonase për zhvillim ndërkombëtar (MCMS).

Klekovski, S. dhe tj. (2009) Përgjegjësia shoqërore e qytetarëve. Shkup, Qendra maqedonase për zhvillim ndërkombëtar (MCMS).

Klekovski, S., Kërzhalovski, A., Sazdovska, S., Jakovleska, G. (2008) Besimi në shoqërinë civile. Shkup, Qendra maqedonase për zhvillim ndërkombëtar (MCMS).

Klekovski, S., Kërzhalovski, A., Jakovleska, G. (2007) Përgjegjësia shoqërore e qytetarëve. Shkup, Qendra maqedonase për zhvillim ndërkombëtar (MCMS).

Klekovski, S., Kërzhalovski, A., Sazdovska, S., Jakovleska, G. (2006) Besimi, përgjegjësia për nevojat dhe çështjet shoqërore – Mirëbërja në Maqedoni. Shkup, Qendra maqedonase për zhvillim ndërkombëtar (MCMS).

 

Patentë Kategoria B

Përvojë tjetër

Përvojë tjetër

Përvojë njëzetvjeçare në implementimin e projekteve, marrëdhënie me publikun dhe komunikime, realizim trajnimesh, organizim evenimentesh. Përvojë dyvjeçare si gazetare. Moderatore e forumeve projektuese, ndërkomunale dhe buxhetore në periudhën nga viti 2009 deri më vitin 2015 në komunat: Radovish, Konçe, Kriva Pallankë, Çeshinovë-Obleshevë, Vasilevë, Bosillovë, Makedonska Kamenicë dhe Dellçevë, Kriva Pallankë, Vasilevë.