Njihe moderatorin

40 Years ZELS

Të dhëna personale

Emër dhe mbiemër Kristina Cvetkovska
Adresë Brigada e 16-të maqedonase 4-1/19
Shkup
Republika e Maqedonisë
Telefon tel: 02/3 173 476
cel: 071 233 572
faks:
Përkatësi etnike Maqedonase
Data dhe vendi i lindjes 1992-04-28
Shkup
Republika e Maqedonisë
Gjinia F

Përvojë pune

Arsim

Data dhe vendi 2011-09-15, Shkup, Republika e Maqedonisë
Titull i arritur Juriste e diplomuar
Aftësi të arritura Studime juridike
Institucioni Fakulteti Juridik "Justiniani i parë" - Shkup
Niveli i klasifikimit Arsimi i lartë
Data dhe vendi 2014-11-03, Shkup, Republika e Maqedonisë
Titull i arritur Magjistër i së drejtës së pronës intelektuale - në rrjedhë
Aftësi të arritura E drejta e pronës intelektuale (e drejta e autorit, patentë, marka tregtare, etj.)
Institucioni Fakulteti Juridik "Justiniani i parë" - Shkup
Niveli i klasifikimit Studime master

Trajnim

Periudhë 2015-05-26 - 2015-05-27
Vendi Shkup, Republika e Maqedonisë
Aftësi të arritura

Moderatore e certifikuar e Forumeve në bashkësi, aftësi moderatorike, moderim i procesit të forumeve buxhetore, forumit projektues, tematik dhe ndërkomunal

Institucioni Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë (BNJVL)

Aftësi personale

Native Language
Gjuha Anglisht
Dëgjim Shkëlqyeshëm
Lexim Shkëlqyeshëm
Interaksion oral Shkëlqyeshëm
Produksion oral Shkëlqyeshëm

Kualifikime kyçe

Aftësi moderuese
 • Aftësi për parafrazim, nxitje të personave që të udhëheqin diskutime të hapura, përdorim i citateve, mbledhje e ideve
 • Shkathtësi të zhvilluara për neutralitet
Aftësi fascilituese
 • Shkathtësi të zhvilluara për vëzhgim, dëgjim aktiv, parashtrim të pyetjeve konkrete për zhvillim të diskutimeve
 • Shkathtësi për organizim të punës me numër të ndryshëm personash përmes mbajtjes së mbledhjeve, punëtorive, seancave me anë të planit të hartuar paraprakisht
Aftësi komunikuese dhe prezantuese
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe prezantuese të fituara përmes arsimimit formal (juriste e diplomuar), arsim joformal (trajnime dhe seminare)
 • Aftësi për vëzhgim dhe dëgjim aktiv
 • Aftësi për fjalim të qartë dhe dikcion të qartë
Aftësi të tjera
 • Njohje e aftësive kompjuterike (Internet, Windows, MS Office - Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • Aftësi për punë në grup dhe nën presion
 • Aftësi për punë me të gjitha grupet etnike
 • Çiltërsi ndaj ideve dhe përvojave të reja
 • Interes për bartje të njohurive të fituara dhe aftësi të personave të tjerë
 • Përgjegjësi dhe përkushtim ndaj çdo lloj pune
Patentë Kategoria B

Përvojë tjetër

Përvojë tjetër

Punë si praktikante në zyrën e avokatit "Fani Mihajllovska" - Shkup nga 25.06 - 13.07.2012; 20.08 - 07.09.2012; 24.06 - 12.07.2013 dhe 19.08 - 06.09.2013