Njihe moderatorin

40 Years ZELS

Mirë se vini në internet nënfaqen e Bashkësisë së njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë-BNJVL për projektin ,,Çertifikim i moderatorëve të forumeve”.

Të nderuar,

Mirë se vini në internet nënfaqen e Bashkësisë së njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë-BNJVL për projektin ,,Çertifikim i moderatorëve të forumeve”. Për të gjitha ngjarjet dhe aktivitetet të cilat janë pjesë e këtij projekti do të informoheni në kohë pikërisht në këtë ueb-nënfaqe të cilën BNJVL e zhvilloi ekskluzivisht për projektin ,,Çertifikim i moderatorëve të forumeve”, me qëllim të informimit më të shpejtë dhe në kohë të palëve të interesuara për vetë procesin e çertifikimit të moderatorëve të përfshirë në Forumet e bashkësisë.

Në ueb nënfaqen tonë gjenden informacionet lidhur me projektin,,Çertifikim i moderatorëve të forumeve”. Këtu janë vendosur materialet për dhënien e provimit, këtu do të informoheni edhe lidhur me kriteret të cilat duhet t’i plotësojnë kandidatët e interesuar, ndërsa këtu do të vendoset edhe Thirrja për paraqitje të kandidatëve për dhënien e provimit. Pikërisht këtu në kohë do të jeni të informuar edhe lidhur me terminet për trajnim të kandidatëve, si dhe për datat e caktuara për dhënien e pjesës me shkrim dhe gojore të provimit.

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë-BNJVL.